ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ភាសា

ពីវិគីភីឌា
{{{ឈ្មោះភាសា}}}
{{{ឈ្មោះជាភាសាកំនើត}}}
ប្រទេសនិយាយ {{{ប្រទេសនិយាយ}}}
តំបន់ {{{តំបន់}}}
ចំនួនអ្នកនិយាយ {{{ចំនួនអ្នកនិយាយ}}}
លំដាប់លេខ {{{លំដាប់លេខ}}}
ក្រុមភាសា {{{ក្រុមភាសា}}}
មុខងារជាផ្លូវការ
ភាសាផ្លូវការនៅ {{{ភាសាផ្លូវការនៅ}}}
គ្រប់គ្រងដោយ {{{គ្រប់គ្រងដោយ}}}
កូដភាសា
ISO 639-1 គ្មាន
ISO 639-2 {{{iso2}}}
ISO/DIS 639-3 {{{iso3}}}
SIL {{{sil}}}


របៀបប្រើ[កែប្រែ]

{{ប្រអប់ភាសា|ឈ្មោះភាសា=
|ឈ្មោះជាភាសាកំនើត= 
|familycolor=
|ពណ៌ធ្វេង=
|ប្រទេសនិយាយ=
|តំបន់=
|ចំនួនអ្នកនិយាយ=
|លំដាប់លេខ=
|ក្រុមភាសា=
|ភាសាផ្លូវការនៅ=
|គ្រប់គ្រងដោយ=
|iso1=
|iso2=
|iso3=
|sil=
}}