ទំព័រគំរូ:វីគីភីឌា-សៀវភៅ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Function[កែប្រែ]

This template links to books created via Wikipedia:Books.

Usage[កែប្រែ]

The {{Wikipedia-Books}} template accepts three optional parameters for linking to books.

  • The first parameter is the name of the book within the Wikipedia:Books project. If omitted the template will use the name of the page.
  • The second parameter is the text to use for the wikilink. If omitted the template will either use the name of the book given as the first parameter or the name of the page.
  • The |position= parameter accepts one keyword, left, to float the box to the left instead of to the right.

Examples:

# of books What you write What you get
One book
plain
{{Wikipedia-Books|Chemical elements (sorted by number)}}
One book
renamed
{{Wikipedia-Books
 |Chemical elements (sorted by number)
 |Chemical Elements
}}
Three books
plain
{{Wikipedia-Books
 |1=Chemistry
 |3=Chemical elements (sorted by number)
 |5=Chemical elements (sorted alphabetically)
}}
Three books
renamed
{{Wikipedia-Books
 |1=Chemistry
 |2=Chemistry
 |3=Chemical elements (sorted by number)
 |4=Chemical Elements (#) 
 |5=Chemical elements (sorted alphabetically)
 |6=Chemical Elements (A–Z) 
}}

The template supports up to 5 books, following the parameter numbering pattern shown above.

Location[កែប្រែ]

Within articles, this template is meant to be placed at the bottom of the article in the See also section.

See also[កែប្រែ]