ទំព័រគំរូ:16:9

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

style="background: #90ff90;"|16:9

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

style="background: white; color: black; vertical-align: middle; text-align: {{{align|center}}}; {{{style|}}}" class="16:9 table-16:9"| {{{1|{{{text}}}}}}