ទំព័រគំរូ:Age in years, months, weeks and days

ពីវិគីភីឌា

Expression error: Unrecognized punctuation character "២". ឆ្នាំ, Expression error: Unrecognized punctuation character "០". ខែ, Expression error: Unrecognized punctuation character "២". សប្ដាហ៍ និង Expression error: Unrecognized punctuation character "២". ថ្ងៃ