ទំព័រគំរូ:Aljazeera topic

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Aljazeera topic collected news and commentary at Al Jazeera English

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Function[កែប្រែ]

Link to an Al Jazeera English topic page.

Usage[កែប្រែ]

Provide the url path (after the first level) as the first parameter, and an optional name as the second parameter. If no name is provided for the second parameter, the template will use the name of the Wikipedia article.

{{Aljazeera topic|Aljazeera topic path|path}}

Example:
{{Aljazeera topic|person/hosni-mubarak|Hosni Mubarak}}
Appears as:
Hosni Mubarak collected news and commentary at Al Jazeera English

Example using default name:
{{Aljazeera topic|person/hosni-mubarak}
Appears as:
Aljazeera topic collected news and commentary at Al Jazeera English