ទំព័រគំរូ:Border

ពីវិគីភីឌា

{{{1}}}

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

To place a border around e.g. an image.

Syntax[កែប្រែ]

Basic[កែប្រែ]

{{border|element}}
...where element is the image, text, etc around which the border is to appear. The border will be a solid light grey color (#ddd) and 1px (1 pixel) wide (default settings; see below).

Full[កែប្រែ]

{{border |element |width=width |style=style |color=color}}

Parameters[កែប្រែ]

element
(required) The element (image, text, etc) around which the border is to appear.
width
The width (thickness) of the border (default 1px).
style
The border's style: solid (default if the parameter is not used), dotted, dashed, double, groove, ridge, inset or outset.
color
The border's color (default #ddd, otherwise recommend a named color).