ទំព័រគំរូ:CHL

ពីវិគីភីឌា

 ឈីលី

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ពិពណ៌នា

{{CHL}}

ផ្ដល់នូវរូបទង់មួយ និងតំណវិគីទៅកាន់ ឈីលី។ ទំ.គំរូនេះគឺសមមូលទៅនឹង {{flag|Chile}} តែមានឈ្មោះតាមកូដប្រទេសជាអក្សរស្តង់ដាបីតួ ISO 3166-1 alpha-3 សម្រាប់Chile ជាការងាយស្រួលកែសម្រួលបែបខ្លីៗ។

អ្នកក៏អាចប្រើ {{CHI}} (ដែលជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំ.គំរូ) ព្រោះ "CHI" ជាកូដ IOC និងកូដ FIFA សម្រាប់ Chile