ទំព័រគំរូ:CSD subcategory header

ពីវិគីភីឌា

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ (ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមរបស់ CAT:CSD) តាមដានទំព័រដែលត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់ការលុបលឿន នៅក្រោម [[វិគីភីឌា:លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃលុបជាបន្ទាន់#{{{C1}}}|CSD {{{C1}}}]]​ ជា{{{r}}} ដើម្បីរាយទំព័រក្នុងប្រភេទនេះ សូមដាក់ស្លាកជាមួយទំព័រគំរូ {{[[Template:{{{t1}}}|{{{t1}}}]]}} ប្រសិនបើមានការសង្ស័យអំពីភាពសមស្របនៃទំព័រសម្រាប់ការលុបលឿន ពិចារណាបញ្ជូនវាទៅការពិភាក្សាអំពីការលុបជំនួសវិញ