ទំព័រគំរូ:CalendarCustom

ពីវិគីភីឌា

Description[កែប្រែ]

This template allows the display of any monthly calendar (from 1970-2037). It is customizable in that the user can select which day the calendar should start on (Sunday or Monday).

Usage[កែប្រែ]

{{CalendarCustom}}: Displays the current month's calendar.
Parameters: The following parameters can be used to display any calendar

  • year=year (four digit year, e.g. year=2008, valid years are 1970-2037) - default = {{CURRENTYEAR}}
  • month=month (Full month name or number, e.g. month=March or month=03) - default = {{CURRENTMONTH}}
  • format=startday (Calendar start day (leftmost day), can be Sun1st or Mon1st, e.g. format=Sun1st) - default = Sun1st
  • show_year=true/false (Display the year under the calendar, e.g. show_year=true) - default = false
  • float=right/left (float the calendar left or right, e.g. float=left) - default = none

{{Calendar/Sun1stMonthStartកំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ |float=none |clear=none |cur_month=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ]] |prev_month=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ|<<]] |next_month=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ|>>]] |01=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 1|1]] |02=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 2|2]] |03=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 3|3]] |04=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 4|4]] |05=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 5|5]] |06=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 6|6]] |07=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 7|7]] |08=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 8|8]] |09=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 9|9]] |10=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 10|10]] |11=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 11|11]] |12=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 12|12]] |13=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 13|13]] |14=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 14|14]] |15=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 15|15]] |16=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 16|16]] |17=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 17|17]] |18=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 18|18]] |19=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 19|19]] |20=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 20|20]] |21=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 21|21]] |22=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 22|22]] |23=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 23|23]] |24=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 24|24]] |25=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 25|25]] |26=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 26|26]] |27=[[កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ 27|27]] |28=Expression error: Unexpected < operator. |29=Expression error: Unexpected < operator. |30=Expression error: Unexpected < operator. |31=Expression error: Unexpected < operator. |year= }}