ទំព័រគំរូ:Cat more

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

{{cat more|WP:WikiProject}} produces: {{cat more|WP:WikiProject|l1=WikiProject}} produces:

Multiple link targets[កែប្រែ]

  • {{cat more|1}} produces:
  • {{cat more|Talk:1|l1=1}} produces:
  • {{cat more|1|2}} produces:
  • {{cat more|Talk:1|l1=1|Talk:2|l2=2}} produces:
  • {{cat more|1|2|3}} produces:
  • {{cat more|Talk:1|l1=1|Talk:2|l2=2|Talk:3|l3=3}} produces:
  • {{cat more|1|2|3|4}} produces:
  • {{cat more|Talk:1|l1=1|Talk:2|l2=2|Talk:3|l3=3|Talk:4|l4=4}} produces:
  • {{cat more|1|2|3|4|5}} produces:
  • {{cat more|Talk:1|l1=1|Talk:2|l2=2|Talk:3|l3=3|Talk:4|l4=4|Talk:5|l5=5}} produces:

See also[កែប្រែ]