ទំព័រគំរូ:Check date

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

This template is used to check whether the given parameter is a month. It is useful for templates such as {{Multiple issues}} that sort articles into cleanup categories by month.

If the parameter is a month/date/time formatted in the way recognized by PHP's strtotime(), this template returns the month in the format Month Year, where Month is written in full and Year is written in 4 digits.

If the parameter is not a month/date/time, the empty string is returned.

Input Output
{{Check date|April 2003}} ខែមេសា២០០៣
{{Check date|2003 April}} ខែមេសា២០០៣
{{Check date|Apr 2003}} ខែមេសា២០០៣
{{Check date|April 3 2003}} ខែមេសា២០០៣
{{Check date|April 03}} ខែមេសា២០១៩ (thinks it is April 3 of the current year)
{{Check date|Garbage^&*text}}