ទំព័រគំរូ:Cite book

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Lua error in Module:Transclusion_count at line 23: data for mw.loadData contains unsupported data type 'function'. Lua error in Module:Lua_banner at line 37: attempt to index local 'maybeSandbox' (a nil value).

Citation Style 1 templates
{{Cite arXiv}}arXiv preprint
{{Cite AV media}}audio and visual
{{Cite AV media notes}}audio and visual liner notes
{{Cite book}}books
{{Cite conference}}conference papers
{{Cite DVD-notes}}DVD liner notes
{{Cite encyclopedia}}edited collections
{{Cite episode}}radio or television episodes
{{Cite interview}}interviews
{{Cite journal}}magazines, journals, academic papers
{{Cite mailing list}}public mailing lists
{{Cite map}}maps
{{Cite music release notes}}audio and video liner notes
{{Cite news}}news articles
{{Cite newsgroup}}online newsgroups
{{Cite podcast}}audio or video podcast
{{Cite press release}}press releases
{{Cite serial}}audio or video serials
{{Cite sign}}signs, plaques
{{Cite speech}}speeches
{{Cite techreport}}technical reports
{{Cite thesis}}theses
{{Cite web}}web sources

This Citation Style 1 template is used to create citations for . When citing an article in a periodical, use {{cite journal}}. For edited collections, use {{cite encyclopedia}}.

Usage[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/usage

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/usage common

To cite a book with a credited author

{{cite book |last= |first= |date= |title= |url= |location= |publisher= |isbn= |accessdate= }}

To cite a book with no credited author

{{cite book |author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |title= |url= |location= |publisher= |date= |isbn= |accessdate= }}

To cite an online book that has been archived

{{cite book |last= |first= |date= |title= |url= |deadurl= |location= |publisher= |isbn= |archiveurl= |archivedate= |accessdate= }}

To cite a book written in a foreign language

{{cite book |last= |first= |date= |title= |trans_title= |url= |language= |location= |publisher= |isbn= |accessdate= }}

To cite and quote an archived, two-author, foreign language book re-published as a PDF on an information aggregation service requiring a subscription

{{cite book |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |trans_title= |url= |deadurl= |format= |language= |location= |publisher= |isbn= |archiveurl= |archivedate= |accessdate= |via= |subscription= |quote= }} |}


Full parameter set in horizontal format

{{cite book |last1= |first1= |author-link1= |last2= |first2= |author-link2= |last3= |first3= |author-link3= |last4= |first4= |author-link4= |last5= |first5= |author-link5= |display-authors= |author-mask= |author-name-separator= |author-separator= |lastauthoramp= |date= |year= |origyear= |chapter= |trans_chapter= |chapterurl= |editor1-last= |editor1-first= |editor1-link= |editor2-last= |editor2-first= |editor2-link= |editor3-last= |editor3-first= |editor3-link= |editor4-last= |editor4-first= |editor4-link= |editor5-last= |editor5-first= |editor5-link= |display-editors= |title= |trans_title= |url= |deadurl= |format= |type= |series= |language= |volume= |issue= |others= |edition= |location= |publisher= |publication-date= |page= |pages= |at= |nopp= |arxiv= |asin= |bibcode= |doi= |doi_brokendate= |isbn= |issn= |jfm= |jstor= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |osti= |pmc= |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |archiveurl= |archivedate= |accessdate= |via= |registration= |subscription= |laysummary= |laysource= |laydate= |quote= |separator= |postscript= |ref= }}


Full parameter set in vertical format
Vertical list Prerequisites Brief instructions / notes
{{cite book
| last1         = 
| first1        = 
| author-link1     = 
| last2         = 
| first2        = 
| author-link2     = 
| last3         = 
| first3        = 
| author-link3     = 
| last4         = 
| first4        = 
| author-link4     = 
| last5         = 
| first5        = 
| author-link5     = 
| display-authors    = 
| author-mask      = 
| author-name-separator = 
| author-separator   = 
| lastauthoramp     = 
| date         = 
| year         = 
| origyear       = 
| chapter        = 
| trans_chapter     = 
| chapterurl      = 
| editor1-last     = 
| editor1-first     = 
| editor1-link     = 
| editor2-last     = 
| editor2-first     = 
| editor2-link     = 
| editor3-last     = 
| editor3-first     = 
| editor3-link     = 
| editor4-last     = 
| editor4-first     = 
| editor4-link     = 
| editor5-last     = 
| editor5-first     = 
| editor5-link     = 
| display-editors    = 
| title         = 
| trans_title      = 
| url          = 
| deadurl        = 
| format        = 
| type         = 
| series        = 
| language       = 
| volume        = 
| issue         = 
| others        = 
| edition        = 
| location       = 
| publisher       = 
| publication-date   = 
| page         = 
| pages         = 
| at          = 
| nopp         = 
| arxiv         = 
| asin         = 
| bibcode        = 
| doi          = 
| doi_brokendate    = 
| isbn         = 
| issn         = 
| jfm          = 
| jstor         = 
| lccn         = 
| mr          = 
| oclc         = 
| ol          = 
| osti         = 
| pmc          = 
| pmid         = 
| rfc          = 
| ssrn         = 
| zbl          = 
| id          = 
| archiveurl      = 
| archivedate      = 
| accessdate      = 
| via          = 
| registration     = 
| subscription     = 
| laysummary      = 
| laysource       = 
| laydate        = 
| quote         = 
| separator       = 
| postscript      = 
| ref          = 
}}
 
 
 last or last1
 last or last1
 last1
 last2
 author-last2
 last2
 last3
 author-last3
 last3
 last4
 author-last4
 last4
 last5
 author-last5
 last or last1
 last or last1
 last or last1
 last or last1
 last or last1
 
 
 year or date
 
 chapter
 chapter
 
 editor1-last
 editor1-last
 editor1-last
 editor2-last
 editor2-last
 editor2-last
 editor3-last
 editor3-last
 editor3-last
 editor4-last
 editor4-last
 editor4-last
 editor5-last
 editor5-last
 
 
 title
 
 url
 url
 
 
 
 
 
 
 
 publisher
 
 
 
 
 
 page or pages
 
 
 
 
 doi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 archivedate
 archiveurl
 url
 
 
 
 
 laysummary
 laysummary
 
 
 
 
 
 
 may also use |last=
 may also use |first=
 may also use |author-link=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 last6, last7, last8, ad infinitum
 first6, first7, first8, ad infinitum
 author-link6, author-link7, author-link8, ad infinitum
 
 
 
 
 
 
 
 
 do not wikilink |chapter= if |chapterurl= is provided
 
 
 may also use |editor-last=
 may also use |editor-first=
 may also use |editor-link=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 editor6-last, editor7-last, editor8-last, ad infinitum
 editor6-first, editor7-first, editor8-first, ad infinitum
 editor6-link, editor7-link, editor8-link, ad infinitum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 choose one: |page=, |pages= or |at=
 choose one: |page=, |pages= or |at=
 choose one: |page=, |pages= or |at=
 set |nopp=yes to suppress the "p." or "pp." before page numbers
 
 
 
 
 
 always include ISBN if one has been assigned
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • If a field name is listed in the Prerequisites column it is a prerequisite for the field to the left.

Examples[កែប្រែ]

Title

 • {{cite book |title=Mysterious book}}
Mysterious Book

Title and year

 • {{cite book |title=Mysterious book |year=1901}}
Mysterious Book 1901

Basic usage (single author)

 • {{cite book |last=Bloggs |first=Joe |authorlink=Joe Bloggs |year=1974 |title=Book of Bloggs}}
Bloggs, Joe (1974) Book of Bloggs

Basic usage (two authors)

 • {{cite book |last1=Bloggs |first1=Joe |authorlink1=Joe Bloggs |last2=Bloggs |first2=Fred |authorlink2=Fred Bloggs |year=1974 |title=Book of Bloggs}}:
Bloggs, Joe; Bloggs, Fred (1974) Book of Bloggs

Basic usage with url (and accessdate) and edition

 • {{cite book |last=Bloggs |first=Joe |authorlink=Joe Bloggs |year=1974 |title=Book of Bloggs |edition=1st |url=http://en.wikipedia.org/ |accessdate=February 17, 2006}}
Bloggs, Joe (1974) Book of Bloggs (1st ed.) ដកស្រង់នៅថ្ងៃ February 17, 2006

Citing a chapter in a book with different authors for different chapters and an editor

 • {{cite book |last=Bloggs |first=Fred |editor-first=John |editor-last=Doe |title=Big Compilation Book with Many Chapters and Distinct Chapter Authors |publisher=Book Publishers |date=January 1, 2001 |pages=100–110 |chapter=Chapter 2: The History of the Bloggs Family |isbn=978-1-234-56789-7}}
Bloggs, Fred (January 1, 2001) "Chapter 2: The History of the Bloggs Family" in Doe, John (ed.) Big Compilation Book with Many Chapters and Distinct Chapter Authors Book Publishers pp. 100–110 ISBN 978-1-234-56789-7

Citing a chapter in a book with two joint authors and an editor

 • {{cite book |last1=Bloggs |first1=Joe |last2=Egg |first2=Fred |editor-last=Doe |editor-first=John |title=Big Book with Many Chapters and Two Co-authors |publisher=Book Publishers |date=January 1, 2001 |origyear=1st. Pub. 1986 |pages=100–110 |chapter=Chapter 6: Getting There |chapterurl=http://en.wikipedia.org/ |isbn=978-1-234-56789-7 |lastauthoramp=y}}
Bloggs, Joe & Egg, Fred (January 1, 2001) [1st. Pub. 1986] "Chapter 6: Getting There" in Doe, John (ed.) Big Book with Many Chapters and Two Co-authors Book Publishers pp. 100–110 ISBN 978-1-234-56789-7

Three authors, title with a piped wikilink, edition

 • {{cite book |last1=Bloggs |first1=Joe |authorlink1=Joe Bloggs |first2=John |last2=Smith |first3=Jim |last3=Smythe |title=[[A Thousand Acres|1000 Acres]] |edition=2nd}}
Bloggs, Joe; Smith, John; Smythe, Jim 1000 Acres (2nd ed.)

Complex usage showing effect of using volume parameter and lastauthoramp parameter (without volume and lastauthoramp)

 • {{cite book |first1=Major-General I.S.O. |last1=Playfair |authorlink1=Ian Stanley Ord Playfair |first2=Commander G.M.S |last2=Stitt |first3=Brigadier C.J.C. |last3=Molony |first4=Air Vice-Marshal S.E. |last4=Toomer |editor-first=J.R.M |editor-last=Butler |series=History of the Second World War, United Kingdom Military Series |title=Mediterranean and Middle East. Volume I: The Early Successes Against Italy (to May 1941) |publisher=Naval & Military Press |location=Uckfield, UK |year=2007 |origyear=1st. pub. [[HMSO]]:1954 |isbn=1-845740-65-3}}
Playfair, Major-General I.S.O.; Stitt, Commander G.M.S; Molony, Brigadier C.J.C.; Toomer, Air Vice-Marshal S.E. (2007) [1st. pub. HMSO:1954] Butler, J.R.M (ed.) Mediterranean and Middle East. Volume I: The Early Successes Against Italy (to May 1941) History of the Second World War, United Kingdom Military Series Uckfield, UK: Naval & Military Press ISBN 1-845740-65-3

Complex usage showing effect of using volume parameter and lastauthoramp parameter (with volume and lastauthoramp)

 • {{cite book |first1=Major-General I.S.O. |last1=Playfair |authorlink1=Ian Stanley Ord Playfair |first2=Commander G.M.S |last2=Stitt |first3=Brigadier C.J.C. |last3=Molony |first4=Air Vice-Marshal S.E. |last4=Toomer |editor-first=J.R.M |editor-last=Butler |series=History of the Second World War, United Kingdom Military Series |title=Mediterranean and Middle East |volume=Volume I: The Early Successes Against Italy (to May 1941) |publisher=Naval & Military Press |location=Uckfield, UK |year=2007 |origyear=1st. pub. [[HMSO]]:1954 |isbn=1-845740-65-3 |lastauthoramp=y}}
Playfair, Major-General I.S.O.; Stitt, Commander G.M.S; Molony, Brigadier C.J.C. & Toomer, Air Vice-Marshal S.E. (2007) [1st. pub. HMSO:1954] Butler, J.R.M (ed.) Mediterranean and Middle East History of the Second World War, United Kingdom Military Series Volume I: The Early Successes Against Italy (to May 1941) Uckfield, UK: Naval & Military Press ISBN 1-845740-65-3

Date without day, wikilinked title and publisher, pages, edition, location

 • {{cite book |last1=Cordell |first1=Bruce R. |last2=Grubb |first2=Jeff |last3=Noonan |first3=David |date=September 2001 |title=[[Manual of the Planes]] |edition=3rd |publisher=[[Wizards of the Coast]] |location=Renton, Wash. |isbn=0-7869-1850-0 |pages=134–137}}
Cordell, Bruce R.; Grubb, Jeff; Noonan, David (September 2001) Manual of the Planes (3rd ed.) Renton, Wash.: Wizards of the Coast pp. 134–137 ISBN 0-7869-1850-0

Other language

 • {{cite book |last=Bloggs |first=Jean |year=1974 |title=Livre de Bloggs |edition=1st |language=French |trans_title=Book of Bloggs |url=http://en.wikipedia.org/ |accessdate=February 17, 2006}}
Bloggs, Jean (1974) Livre de Bloggs (French) (1st ed.) ដកស្រង់នៅថ្ងៃ February 17, 2006 Unknown parameter |trans_title= ignored (ជំនួយ)CS1 maint: Unrecognized language (link)

Using a DOI

 • {{cite book |last=Mumford |first=David |authorlink=David Mumford |year=1999 |title=The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians |edition=2nd |publisher=[[Springer-Verlag]] |doi=10.1007/b62130 |isbn=354063293X}}
Mumford, David (1999) The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians (2nd ed.) Springer-Verlag doi:10.1007/b62130 ISBN 354063293X

Using author-mask parameter

 • {{cite book |first1=Major-General I.S.O. |last1=Playfair |authorlink1=Ian Stanley Ord Playfair |last2=Stitt |first2=Commander G.M.S |last3=Molony |first3=Brigadier C.J.C. |last4=Toomer |first4=Air Vice-Marshal S.E. |editor-last=Butler |editor-first=J.R.M |editor-link=James Ramsay Montagu Butler |series=History of the Second World War, United Kingdom Military Series |title=Mediterranean and Middle East Volume I: The Early Successes Against Italy (to May 1941) |publisher=Naval & Military Press |location=Uckfield, UK |year=2004 |origyear=1st. pub. [[HMSO]]:1954 |isbn=1-845740-65-3 |lastauthoramp=y}}
 • {{cite book |first1=Major-General I.S.O. |last1=Playfair |authorlink1=Ian Stanley Ord Playfair |last2=Flynn |first2=Captain F.C. (R.N.) |last3=Molony |first3=Brigadier C.J.C. |last4=Toomer |first4=Air Vice-Marshal S.E. |editor-last=Butler |editor-first=J.R.M |editor-link=James Ramsay Montagu Butler |series=History of the Second World War, United Kingdom Military Series |title=The Mediterranean and Middle East, Volume II: The Germans come to the help of their Ally (1941) |publisher=Naval & Military Press |location=Uckfield, UK |year=2004 |origyear=1st. pub. [[HMSO]]:1956 |isbn=1-845740-66-1 |lastauthoramp=y |author-mask=2}}
 • {{cite book |first1=Major-General I.S.O. |last1=Playfair |authorlink1=Ian Stanley Ord Playfair |last2=Flynn |first2=Captain F.C. (R.N.) |last3=Molony |first3=Brigadier C.J.C. |last4=Gleave |first4=Group Captain T.P. |editor-last=Butler |editor-first=Sir James |editor-link=James Ramsay Montagu Butler |series=History of the Second World War, United Kingdom Military Series |title=The Mediterranean and Middle East, Volume III: British Fortunes reach their Lowest Ebb (September 1941 to September 1942) |publisher=Naval & Military Press |location=Uckfield, UK |year=2004 |origyear=1st. pub. [[HMSO]]:1960 |isbn=1-845740-67-X |lastauthoramp=y |author-mask=2}}
Playfair, Major-General I.S.O.; Stitt, Commander G.M.S; Molony, Brigadier C.J.C. & Toomer, Air Vice-Marshal S.E. (2004) [1st. pub. HMSO:1954] Butler, J.R.M (ed.) Mediterranean and Middle East Volume I: The Early Successes Against Italy (to May 1941) History of the Second World War, United Kingdom Military Series Uckfield, UK: Naval & Military Press ISBN 1-845740-65-3
——; Flynn, Captain F.C. (R.N.); Molony, Brigadier C.J.C. & Toomer, Air Vice-Marshal S.E. (2004) [1st. pub. HMSO:1956] Butler, J.R.M (ed.) The Mediterranean and Middle East, Volume II: The Germans Come to the Help of Their Ally (1941) History of the Second World War, United Kingdom Military Series Uckfield, UK: Naval & Military Press ISBN 1-845740-66-1
——; Flynn, Captain F.C. (R.N.); Molony, Brigadier C.J.C. & Gleave, Group Captain T.P. (2004) [1st. pub. HMSO:1960] Butler, Sir James (ed.) The Mediterranean and Middle East, Volume III: British Fortunes Reach Their Lowest Ebb (September 1941 to September 1942) History of the Second World War, United Kingdom Military Series Uckfield, UK: Naval & Military Press ISBN 1-845740-67-X

Using display-authors parameter

 • {{cite book |first1=Major-General I.S.O. |last1=Playfair |authorlink1=Ian Stanley Ord Playfair |last2=Stitt |first2=Commander G.M.S |last3=Molony |first3=Brigadier C.J.C. |last4=Toomer |first4=Air Vice-Marshal S.E. |editor-last=Butler |editor-first=J.R.M |editor-link=James Ramsay Montagu Butler |series=History of the Second World War, United Kingdom Military Series |title=Mediterranean and Middle East Volume I: The Early Successes Against Italy (to May 1941) |publisher=Naval & Military Press |location=Uckfield, UK |year=2004 |origyear=1st. pub. [[HMSO]]:1954 |isbn=1-845740-65-3 |display-authors=1}}
Playfair, Major-General I.S.O.; et al. (2004) [1st. pub. HMSO:1954] Butler, J.R.M (ed.) Mediterranean and Middle East Volume I: The Early Successes Against Italy (to May 1941) History of the Second World War, United Kingdom Military Series Uckfield, UK: Naval & Military Press ISBN 1-845740-65-3

Parameters[កែប្រែ]

Syntax[កែប្រែ]

Nested parameters rely on their parent parameters:

 • parent
 • OR: parent2—may be used instead of parent
  • child—may be used with parent (and is ignored if parent is not used)
  • OR: child2—may be used instead of child (and is ignored if parent2 is not used)
Where aliases are listed, only one of the parameters may be defined; if multiple aliased parameters are defined, then only one will show.

By default, sets of fields are terminated with a period (.). This can be an issue when the last field uses an abbreviation or initial that ends with a period, as then two periods will display (..). The only solution is to not include the last period in the value for the set of fields.

COinS[កែប្រែ]

This template embeds COinS metadata in the HTML output, allowing reference management software to retrieve bibliographic metadata. See: Wikipedia:COinS. As a general rule, only one data item per parameter. Do not include explanatory or alternate text:

Use of templates within the citation template, is generally discouraged as many of these templates will add a lot of extraneous HTML or CSS that will be rendered in the metadata.

COinS metadata is created for these parameters:

 • |periodical=, |journal=, |newspaper=, |magazine=, |work=, |website=, |encyclopedia=, |encyclopaedia=, |dictionary=
 • |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=, |section=
 • |title=
 • |publicationplace=, |publication-place=
 • |date=, |year=, |publicationdate=, |publication-date=
 • |series=
 • |volume=
 • |issue=, |number=
 • |page=, |pages=, |at=
 • |edition=
 • |publisher=, |distributor=, |institution=
 • |url=
 • |chapterurl=, |chapter-url=, |contributionurl=, |contribution-url=, |sectionurl=
 • |author#=, |Author#=, |authors#=, |author#-last=, |author-last#=, |last#=, |surname#=
 • any of the identifiers (|isbn=, |issn=, |doi=, |pmc=, etc)

Deprecated[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/deprecated

Description[កែប្រែ]

Authors[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/author

Title[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/title ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/type ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/chapter

 • language: The language the source is written in, if not English. Displays in parentheses with "in" before the language name. Use the full language name; do not use icons or templates.

Date[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/date

Publisher[កែប្រែ]

 • publisher: Name of publisher; may be wikilinked if relevant. The publisher is the company that publishes the work being cited. Do not use the publisher parameter for the name of a work (e.g., a book, encyclopedia, newspaper, magazine, journal, website). Not normally used for periodicals. Corporate designations such as "Ltd", "Inc" or "GmbH" are not usually included. Omit where the publisher's name is substantially the same as the name of the work (for example, The New York Times Co. publishes The New York Times newspaper, so there is no reason to name the publisher). Displays after title; if work is defined, then publisher is enclosed in parentheses.
 • place: Geographical place of publication; generally not wikilinked; omit when the name of the work includes the location; examples: The Boston Globe, The Times of India. Displays after the title; if work is defined, then location is enclosed in parentheses. Alias: location
 • publication-place: If any one of publication-place, place or location are defined, then the location shows after the title; if publication-place and place or location are defined, then place or location are shown before the title prefixed with "written at" and publication-place is shown after the title.
 • publication-date: Date of publication when different from the date the work was written. Displays only if year or date are defined and only if different, else publication-date is used and displayed as date. Use the same format as other dates in the article; do not wikilink. Follows publisher; if work is not defined, then publication-date is preceded by "published" and enclosed in parenthesis.

Edition, series, volume[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/edition ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/series ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/volume

In-source locations[កែប្រែ]

 • page: The number of a single page in the source that supports the content. Use either |page= or |pages=, but not both. Displays preceded by
  p.
  
  unless |nopp=y.
 • OR: pages: A range of pages in the source that supports the content. Use either |page= or |pages=, but not both. Separate using an en dash (–); separate non-sequential pages with a comma (,); do not use to indicate the total number of pages in the source. Displays preceded by
  pp.
  
  unless |nopp=y.
  • nopp: Set to y to suppress the
   p.
   
   or
   pp.
   
   notations where this is inappropriate; for example, where |page=Front cover.
 • OR: at: For sources where a page number is inappropriate or insufficient. Overridden by |page= or |pages=. Use only one of |page=, |pages=, or |at=.
Examples: page (p.) or pages (pp.); section (sec.), column (col.), paragraph (para.); track; hours, minutes and seconds; act, scene, canto, book, part, folio, stanza, back cover, liner notes, indicia, colophon, dust jacket, verse.

URL[កែប្រែ]

 • url: URL of an online location where the text of the publication can be found. Cannot be used if title is wikilinked. If applicable, the link may point to the specific page(s) referenced. Do not link to any commercial booksellers, such as Amazon.com. See: WP:PAGELINKS.
  • accessdate: Full date when original URL was accessed; use the same format as other access and archive dates in the citations.[១] Do not wikilink. Not required for web pages or linked documents that do not change; mainly for use of web pages that change frequently or have no publication date. Can be hidden or styled by registered editors.
  • archiveurl: The URL of an archived copy of a web page, if or in case the url becomes unavailable. Typically used to refer to services like WebCite (see: Wikipedia:Using WebCite) and Internet Archive (see: Wikipedia:Using the Wayback Machine); requires archivedate.
   • archivedate: Date when the original URL was archived; preceded by default text "archived from the original on". Use the same format as other access and archive dates in the citations.[១] Do not wikilink.
   • deadurl: When the URL is still live, but preemptively archived, then set |deadurl=no. This changes the display order with the title retaining the original link and the archive linked at the end.
  • template doc demo: The archive parameters will be error checked to ensure that all the required parameters are included, or else {{citation error}} is invoked. With errors, main, help and template pages are placed into Category:Articles with incorrect citation syntax. Set |template doc demo=true to disable categorization; mainly used for documentation where the error is demonstrated.
 • format: Format of the work referred to by url; for example: PDF, DOC, or XLS; displayed in parentheses after title. HTML is implied and should not be specified. Does not change the external link icon. Note: External link icons do not include alt text; thus, they do not add format information for the visually impaired.

ទំព័រគំរូ:MediaWiki URL rules

 1. ១,០ ១,១ Accessdate and archivedate in references should all have the same format – either the format used for publication dates, or YYYY-MM-DD. See: MOS:DATEUNIFY.

Anchor[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/ref

Identifiers[កែប្រែ]

 • id: A unique identifier, used where none of the specialized identifiers are applicable; wikilink or use a template as applicable.

These identifiers create links and are designed to accept a single value. Using multiple values or other text will break the link and/or invalidate the identifier.

Quote[កែប្រែ]

 • quote: Relevant text quoted from the source. Displays enclosed in quotes. When supplied, the citation terminator (a period by default) is suppressed, so the quote needs to include terminating punctuation.

Editors[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/editor

Laysummary[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/lay

Display options[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/display

Subscription or registration required[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/registration

Template data[កែប្រែ]

This is the TemplateData documentation for the template used by the new VisualEditor.

Cite book

This template formats a citation to a book using the provided bibliographic information (such as author and title) as well as various formatting options.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
URLurl

The URL of the online location where the text of the publication can be found

Stringoptional
Titletitle

The title of the book; displays in italics

Stringrequired
Last namelast last1 author authors author1

The surname of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

Linerequired
First namefirst first1

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

Linerequired
Author linkauthorlink authorlink1

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

Page nameoptional
Last name of second authorlast2 author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'authorlink2'; can suffix with a numeral to add additional authors

Lineoptional
First name of second authorfirst2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

Lineoptional
Author link for second authorauthorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second author; can suffix with a numeral to add additional authors

Page nameoptional
datedate

Full date of the source; do not wikilink

Stringoptional
Workwork

Name of the work in which the cited book text is found

Stringoptional
Publisherpublisher

Name of the publisher; displays after title

Stringrequired
URL access dateaccessdate

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Stringoptional
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

Stringoptional
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month and day are also known

Stringrequired
Original yearorigyear

Original year of publication; provide specifics

Stringoptional
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Stringrequired
Editor last nameeditor-last editor1-last editor editors

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors

Lineoptional
Editor first nameeditor-first editor1-first

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors

Lineoptional
Editor linkeditor-link editor1-link

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors

Page nameoptional
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed by ' ed.'

Stringoptional
Series identifierseries version

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

Stringoptional
Volumevolume

For one publication published in several volumes

Stringoptional
Location of publicationlocation place

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place

Stringrequired
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Stringoptional
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

Stringoptional
Pagepage

The number of a single page in the source that supports the content; displays after 'p.'; use either page= or pages=, but not both

Stringoptional
Pagespages

A range of pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source); displays after 'pp.'; use either page= or pages=, but not both

Stringrequired
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Stringoptional
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

Stringoptional
Languagelanguage

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

Stringoptional
Translated titletrans_title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Stringoptional
Chapterchapter

The chapter heading of the source; may be wikilinked or with 'chapterurl' but not both

Stringoptional
Translated chaptertrans_chapter

An English language chapter heading, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Stringoptional
Chapter URLchapterurl chapter-url

The URL of the online location where the text of the chapter can be found

Stringoptional
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Stringoptional
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Stringoptional
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

Stringoptional
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

Stringoptional
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Stringoptional
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Stringoptional
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Stringoptional
DOI broken datedoi_brokendate

The date that the DOI was determined to be broken

Stringoptional
ISSNissn

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

Stringoptional
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Stringoptional
JSTORjstor

JSTOR identifier

Stringoptional
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Stringoptional
MRmr

Mathematical Reviews identifier

Stringoptional
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Stringoptional
OLol

Open Library identifier

Stringoptional
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

Stringoptional
PMCpmc

PubMed Center article number

Stringoptional
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Stringoptional
RFCrfc

Request for Comments number

Stringoptional
SSRNssrn

Social Science Research Network

Stringoptional
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Stringoptional
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Stringoptional
Archive URLarchiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate'

Stringoptional
Archive datearchivedate

Date when the original URL was archived; do not wikilink

Stringoptional
Dead URLdeadurl

If set to 'no', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live

Stringoptional
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

Stringoptional
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv template

Stringoptional
Separatorseparator

The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

Default
.
Stringoptional
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined

Default
.
Stringoptional
Lay URLlayurl laysummary

URL link to a non-technical summary or review of the source

Stringoptional
Lay sourcelaysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

Stringoptional
Lay datelaydate

Date of the summary; displays in parentheses

Stringoptional
Last namelast3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

Lineoptional
First namefirst3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

Lineoptional
Author linkauthorlink3 author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

Page nameoptional
Last namelast4 author4

The surname of the forth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

Lineoptional
First namefirst4

Given or first name, middle names, or initials of the forth author; don't wikilink.

Lineoptional
Author linkauthorlink4 author4-link

Title of existing Wikipedia article about the forth author.

Page nameoptional
Last namelast5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

Lineoptional
First namefirst5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

Lineoptional
Author linkauthorlink5 author5-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Page nameoptional
Last namelast6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

Lineoptional
First namefirst6 author6-link

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

Lineoptional
Author linkauthorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Page nameoptional
Last namelast7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

Lineoptional
First namefirst7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

Lineoptional
Author linkauthorlink7 author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

Page nameoptional
Last namelast8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

Lineoptional
First namefirst8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

Lineoptional
Author linkauthorlink8 author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

Page nameoptional
Last namelast9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

Lineoptional
First namefirst9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

Lineoptional
Author linkauthorlink9 author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

Page nameoptional
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Author name separatorauthor-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

Default
,
Stringoptional
Author separatorauthor-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

Default
;
Stringoptional
Display authorsdisplay-authors displayauthors

number of authors to display before 'et al.' is used; default is to do so after 8 of 9 are listed

Default
8
Numberoptional
Last author ampersandlastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

Stringoptional

See also[កែប្រែ]

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.