ទំព័រគំរូ:Comics infobox sec/charactercat

ពីវិគីភីឌា

Call structure:

{{Comics infobox sec/charactercat
|sort    = {{{sort|}}}/{{{sortkey|}}}
|cat     = {{{cat|}}}
|subcat  = {{{subcat|}}}
|altcat  = {{{altcat|}}}
|alttop  = {{{alttop|}}}
|hero    = {{{hero|}}}
|villain = {{{villain|}}}
}}