ទំព័រគំរូ:Comics infobox sec/creator

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Call structure:

{{Comics infobox sec/creator
|default = {{{creators|}}}
|write1  = {{{writer1|{{{creator1}}}}}}
|write2  = {{{writer2|{{{creator2}}}}}}
|art1    = {{{artist1|}}}
|art2    = {{{artist2|}}}
}}