ទំព័រគំរូ:Comics infobox sec/creatorcat

ពីវិគីភីឌា


Call structure:

{{Comics infobox sec/creatorcat
|{{{Creator|}}}
|sort = {{{sort|{{PAGENAME}}}}}
}}