ទំព័រគំរូ:Comics infobox sec/formcat

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Call structure:

{{Comics infobox sec/formcat
|sort    = {{{sort|}}}/{{{sortkey|}}}
|limited = {{{limited|}}}
|limsub  = {{{limsub|}}}
|subcat  = {{{subcat|}}}
|1shot   = {{{1shot|}}}
}}