ទំព័រគំរូ:Comma separated entries

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template is used primarily in infoboxes to create a comma delimited collection of items, only adding the commas where needed.

For lists of items, without bullets, use {{Plainlist}}.

Usage[កែប្រែ]

{{comma separated entries|entry1|entry2|entry3|entry4|entry5|...}}

Example[កែប្រែ]

Code Result
{{comma separated entries|entry1|entry2|entry3|entry4}} entry1, entry2, entry3, entry4
{{comma separated entries| |entry2|entry3|entry4}} entry2, entry3, entry4
{{comma separated entries|entry1| |entry3|entry4}} entry1, entry3, entry4
{{comma separated entries|entry1|entry2| |entry4}} entry1, entry2, entry4
{{comma separated entries|entry1|entry2|entry3| }} entry1, entry2, entry3
{{comma separated entries|entry1| | | }} entry1
{{comma separated entries| |entry2| | }} entry2
{{comma separated entries| | |entry3| }} entry3
{{comma separated entries| | | |entry4}} entry4
{{comma separated entries| | | | }}
{{comma separated entries|entry1|entry2|entry3|entry4|entry5|entry6}} entry1, entry2, entry3, entry4, entry5, entry6

See also[កែប្រែ]