ទំព័រគំរូ:Consensus

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

This is the {{consensus}} message box.

This template can be used on talk pages to introduce discussions about a page or topic for which the objective is to reach consensus.

Usage[កែប្រែ]

This template takes a single parameter, the text that is to be displayed in the message box. Like this:

{{consensus|Include text here.}}

Which renders like this:

See also[កែប្រែ]

  • {{Notice}} - For important comments.
  • {{Caution}} – For messages indicating serious problems.
  • {{Warning}} – For important warnings.