ទំព័រគំរូ:Convert/list of units/area/short list

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Area
(Full list)
system unit code
(alternative)
abbreviation notes conversion factor/m2 combinations
SI សហតិមាតreការ៉េ km2 គ.ម US spelling: square kilometer
១០០០០០០
  • km2 sqmi
square metre m2 m2 US spelling: square meter
  • m2 sqft
square centimetre cm2 cm2 US spelling: square centimeter
០,០០០១
  • cm2 sqin
square millimetre mm2 mm² US spelling: square millimeter
០,០០០០០១
  • mm2 sqin
non-SI metric ហិកតា ha ha ១០០០០
Imperial
&
US customary
square mile sqmi ម៉ាយ ក. ២៥៨៩៩៨៨,១១០៣៣៦
  • sqmi km2
អេកឺរ acre ៤០៤៦,៨៥៦៤២២
square yard sqyd sq yd ០,៨៣៦១២៧៣៦
square foot sqft
(sqfoot)
sq ft code "sqfoot" will show "square foot" if plural.

code "sqfoot" will show "foot" or "feet" depending on value.

០,០៩២៩០៣០៤
  • sqft m2 (sqfoot m2)
square inch sqin sq in ០,០០០៦៤៥១៦
  • sqin cm2
Other square nautical mile sqnmi sq nmi ៣៤២៩៩០៤
dunam dunam For alternative spellings and definitions see the full list ១០០០
tsubo tsubo (៤០០/១២១)