ទំព័រគំរូ:Convert/list of units/length/impus

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

|rowspan= valign=top align=center |ម៉ាយល៍ |align=center valign=top|mi |align=center valign=top|ម៉ៃ. |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|១៦០៩.៣៤៤ |valign=top|

  • mi km

|- |rowspan= valign=top align=center |furlong |align=center valign=top|furlong | |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|២០១.១៦៨ |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |chain |align=center valign=top|chain | |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|២០.១១៦៨ |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |rod |align=center valign=top|rd |align=center valign=top|rd |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|៥.០២៩២ |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |pole |align=center valign=top|pole | |rowspan= valign=top|equivalent to a rod |rowspan= valign=top align=right|៥.០២៩២ |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |perch |align=center valign=top|perch | |rowspan= valign=top|equivalent to a rod |rowspan= valign=top align=right|៥.០២៩២ |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |fathom |align=center valign=top|fathom | |rowspan= valign=top|assumes 1 fathom ≡ 6 ft |rowspan= valign=top align=right|១.៨២៨៨ |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |yard |align=center valign=top|yd |align=center valign=top|yd |rowspan= valign=top|assumes the international definition |rowspan= valign=top align=right|០.៩១៤៤ |valign=top|

  • yd m

|- |rowspan= valign=top align=center |foot |align=center valign=top|ft (foot) |align=center valign=top|ភត |rowspan= valign=top|code "foot" will show "foot" if plural.
code "ft" will show "foot" or "feet" depending on value. |rowspan= valign=top align=right|០.៣០៤៨ |valign=top|

  • ftin (feet and inches)
  • ft m (foot m)


|- |rowspan= valign=top align=center |hand |align=center valign=top|hand |align=center valign=top|h |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|០.១០១៦ |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |inch |align=center valign=top|in |align=center valign=top|in |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|០.០២៥៤ |valign=top|

  • in cm
  • in mm