ទំព័រគំរូ:Convert/list of units/length/other

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

|rowspan= valign=top align=center |gigaparsec |align=center valign=top|Gpc |align=center valign=top|Gpc |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|៣,០៨៥៦៧៧៥៨១៣០៥៧0×10^25 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |megaparsec |align=center valign=top|Mpc |align=center valign=top|Mpc |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|៣,០៨៥៦៧៧៥៨១៤៦៧២000×10^22 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |kiloparsec |align=center valign=top|kpc |align=center valign=top|kpc |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|៣,០៨៥៦៧៧៥៨១៤៦៧២000×10^19 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |parsec |align=center valign=top|pc (parsec) |align=center valign=top|pc |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|៣,០៨៥៦៧៧៥៨១៣០៥៧0×10^16 |valign=top|

|- |rowspan= valign=top align=center |gigalight-year |align=center valign=top|Gly |align=center valign=top|Gly |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|៩,៤៦០៧៣០៤៧២៥៨០៨×10^24 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |megalight-year |align=center valign=top|Mly |align=center valign=top|Mly |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|៩,៤៦០៧៣០៤៧២៥៨០៨×10^21 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |kilolight-year |align=center valign=top|kly |align=center valign=top|kly |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|៩,៤៦០៧៣០៤៧២៥៨០៨×10^18 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |light-year |align=center valign=top|ly |align=center valign=top|ly |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|៩,៤៦០៧៣០៤៧២៥៨០៨×10^15 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |astronomical unit |align=center valign=top|AU |align=center valign=top|AU |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|១៤៩៥៩៧៨៧០៦៩១ |valign=top|