ទំព័រគំរូ:Convert/list of units/length/short list

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
LENGTH
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes conversion
factor/m
combination output units
SI megametre Mm Mm US spelling: megameter
១០០០០០០
សហាតិមាតre km គ.ម. US spelling: kilometer
១០០០
  • km mi
មាតre m US spelling: meter
  • m ft
  • m ftin
centimetre cm cm US spelling: centimeter
០.០១
  • cm in
millimetre mm mm US spelling: millimeter
០.០០១
  • mm in
micrometre μm (um) µm US spelling: micrometer
០.០០០០០១
nanometre nm nm US spelling: nanometer
០.០០០០០០០០១
non-SI metric ångström Å
(angstrom)
Å ០.០០០០០០០០០១
Imperial
&
US customary
ម៉ាយល៍ mi ម៉ៃ. ១៦០៩.៣៤៤
  • mi km
furlong furlong ២០១.១៦៨
chain chain ២០.១១៦៨
rod rd rd For other names of this unit see the full list. ៥.០២៩២
fathom fathom assumes 1 fathom ≡ 6 ft ១.៨២៨៨
yard yd yd assumes the international definition ០.៩១៤៤
foot ft (foot) ភត code "foot" will show "foot" if plural.

code "ft" will show "foot" or "feet" depending on value.

០.៣០៤៨
  • ftin (feet and inches)
  • ft m (foot m)
inch in in ០.០២៥៤
  • in cm
  • in mm
Other nautical mile nmi nmi the international standard nautical mile
For other nautical miles see the full list.
១៨៥២
parsec pc pc ៣.០៨៥៦៧៧៥៨១៣០៥៧0×10^16
light-year ly ly ៩.៤៦០៧៣០៤៧២៥៨០៨×10^15
astronomical unit AU AU ១៤៩៥៩៧៨៧០៦៩១