ទំព័រគំរូ:Copypaste

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

This template will add tagged articles to Category:Copied and pasted articles and sections. If you have strong reason to believe that the source material is copyrighted, please instead follow the procedure at Wikipedia:Copyright problems. If a source cannot be identified, please use Template:Cv-unsure.

Syntax[កែប្រែ]

To place this template, simply add {{Copypaste}} to the top of the suspect article or section. You may optionally include 3 arguments - one showing the date the tag was added, a second specifying whether it is an entire article or just a section that is suspect, and a third linking to the URL you believe contains the original text. For example: {{copypaste|date=ខែសីហា ២០១៩|section|url=http://example.org}} produces:


See also[កែប្រែ]