ទំព័រគំរូ:DMCAT

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
ផ្លូវកាត់:
Template:DMC

Usage[កែប្រែ]

Syntax[កែប្រែ]

  • Parameter 1: Default category name (without Category) - the category if there is no date, but also the stem of the category name when there is a date..
  • Parameter 2: Preposition (from, since, in, as of).
  • Parameter 3: Date (month year, e.g. ខែកញ្ញា ២០២១. Usually the "date" parameter of the calling template {{{date|}}}.
  • Parameter 4: Category all the articles go in, dated or not (if there is one).
  • Parameter 5: Alternative default category, used when parameter 1 is right for forming the dated category, but the undated items need to go somewhere else.

Technical[កែប្រែ]

The parameter onlyarticles ({{Dated maintenance category}} only) is used for template design, restricting the function of this template to article namespace (as in {{DMCA}} ).

Examples[កែប្រែ]

Note[កែប្រែ]

An incorrect date is any date which is not of the form ខែកញ្ញា ២០២១, e.g. ខែកញ្ញា ២៩, ២០២១, or june instead of June, or other spelling mistakes.

Related templates[កែប្រែ]