ទំព័រគំរូ:Death date and age

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ត្រឡប់មកកាលបរិច្ឆេទនៃមរណៈភាព និង អាយុរបស់បុគ្គលនៅក្នុងកាលបរិច្ឆេទនោះ។ ផ្លូវកាត់: {{Dda}}

វាក្យសម្ពន្ធ[កែប្រែ]

==== បង្ហាញមរណកាលជាមួយនឹងអាយុ ==== {{Death date and age|ឆ្នាំមរណភាព|ខែមរណភាព|ថ្ងៃមរណភាព|ឆ្នាំកំណើត|ខែកំណើត|ថ្ងៃកំណើត|(អាយុ*)|(ឆ្នាំ**)|ថាវរូបដទៃ}}</tt>

* បើសិនពាក្យត្រូវជា "អាយុ" សម្រាប់ជនសាមញ្ញ សូមទុកចន្លោះនៅទទេ បើជាសង្ឃសព្ទ សូមបញ្ចូលពាក្យ"ជន្មាយុ" បើជារាជសព្ទ សូមបញ្ចូលពាក្យ"ព្រះជន្ម"។
** បើសិនពាក្យត្រូវជា "ឆ្នាំ" សម្រាប់ជនសាមញ្ញ សូមទុកចន្លោះនៅទទេ បើជាសង្ឃសព្ទ សូមបញ្ចូលពាក្យ"វស្សា" បើជារាជសព្ទ សូមបញ្ចូលពាក្យ"ព្រះវស្សា"។
ទ្រង់ទ្រាយ
{{Death date and age|yyyy|mm|dd|yyyy|mm|dd|df=yes}}
{{Death date and age|yyyy|mm|dd|yyyy|mm|dd|mf=yes}}

ដោយប្រើផ្លូវកាត់ Dda[កែប្រែ]

{{Dda|yyyy|mm|dd|yyyy|mm|dd|df=yes}}
{{Dda|yyyy|mm|dd|yyyy|mm|dd|mf=yes}}

ឧទាហរណ៍[កែប្រែ]

{{Death date and age|1993|2|24|1941|4|12|df=yes}}
ត្រលប់ជា 24 កុម្ភៈ 1993(1993-02-24) (អាយុ 51 ឆ្នាំ)
{{Death date and age|1993|2|24|1941|4|12|mf=yes}}
ត្រលប់ជា កុម្ភៈ 24, 1993(1993-02-24) (អាយុ 51 ឆ្នាំ)
{{Death date and age|1993|2|24|1941|4|12|ជន្មាយុ|វស្សា|df=yes}}
ត្រលប់ជា 24 កុម្ភៈ 1993(1993-02-24) (ជន្មាយុ 51 វស្សា)

សម្គាល់: លទ្ធផលនឹងមិនយកការបាន ប្រសិនបើចន្លោះថាវរូបណាមួយត្រូវបានទុកអោយនៅទទេ។

Day First (df) and Month First options[កែប្រែ]

The df (day first) parameter indicates the intended date format to display. It is switched on by setting it to "y" or "yes" e.g. df=yes or df=y.

The default output of this template is the month before the day (American-based style). This default may not be appropriate in articles about people from parts of the world where the day precedes the month in a date (e.g. Europe). In such cases the parameter df should be set.

It is possible to use similar parameter "mf" to stress the month-first format so that relying on the default does not lead an editor or bot to change the format to an unintended value; however, it is ignored by the template itself. (So, should both parameters be mistakenly used at once, df takes precedence.)

Examples:

{{Death date and age|1993|2|24|1941|4|12|df=yes}}
displays "24 កុម្ភៈ 1993(1993-02-24) (អាយុ 51 ឆ្នាំ)"
{{Death date and age|1993|2|24|1941|4|12|mf=yes}}
displays "កុម្ភៈ 24, 1993(1993-02-24) (អាយុ 51 ឆ្នាំ)"

Specific date unknown - alternate templates[កែប្រែ]

When only the year of a person's birth and/or death are known, or if it is desired not to state a person's full dates of birth and death for privacy reasons, use the templates {{Birth year and age}} and {{Death year and age}} instead.

Interaction side-effects with other templates[កែប្រែ]

Note: Do not use this template inside of the Persondata template as it can interfere with data extraction.

FAQ[កែប្រែ]

Q: Why don't these templates add categories, such as "Births in [Year]" to articles on which they are used?
A: Because they are sometimes used for dates in lists of people, such as sports team members.

See also[កែប្រែ]