ទំព័រគំរូ:ENG

ពីវិគីភីឌា

 អង់គ្លេស

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ពិពណ៌នា

{{ENG}}

ផ្ដល់នូវរូបទង់មួយ និងតំណវិគីទៅកាន់ អង់គ្លេស។ ទំ.គំរូនេះគឺសមមូលទៅនឹង {{flag|England}} តែមានឈ្មោះតាមកូដប្រទេសជាអក្សរស្តង់ដាបីតួ កូដ FIFA សម្រាប់England ជាការងាយស្រួលកែសម្រួលបែបខ្លីៗ។