ទំព័រគំរូ:Editnotice pagename

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទំព័រគំរូ:Editnotices/Page/ទំព័រគំរូ:Editnotice pagename

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This is the {{editnotice pagename}} meta-template.

It returns the full pagename for the editnotice of the current page. It works both for subject pages such as articles and for their talk pages.

{{editnotice fullpagename}} redirects here and can be used as an alternative name for this template.

If you instead need the talkpage name for the editnotice then use {{editnotice talkpagename}}.

Usage[កែប្រែ]

This template takes no parameters and automatically outputs a proper formatted editnotice page address. Like this:

{{editnotice pagename}}

Which outputs the pagename of the editnotice for this page itself:

ទំព័រគំរូ:Editnotices/Page/ទំព័រគំរូ:Editnotice pagename

This can for instance be used to produce a link to the editnotice for the current page. Like this:

[[{{editnotice pagename}}]]
ទំព័រគំរូ:Editnotices/Page/ទំព័រគំរូ:Editnotice pagename

This template works for all editnotices.

See also[កែប្រែ]