ទំព័រគំរូ:Extra chronology

ពីវិគីភីឌា
{{{Artist}}} chronology
{{{Last album}}} {{{This album}}} {{{Next album}}}
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage: Infobox album[កែប្រែ]

For use with {{Infobox album}}, use this template in a "Misc = " section like this:

{{Infobox album
...
| Misc    = {{Extra chronology
 | Artist   = 
 | Type    = 
 | Last album = 
 | This album = 
 | Next album = 
 }}
}}

Type[កែប្រែ]

The Type field refers to the general type of album. Enter a code from the following chart. The type will appear with the appropriate color and wikilink. If the type is unknown, leave the field blank.

Code Display
studio
Studio album by artist
demo
Demo album by artist
ep
EP by artist
live
Live album by artist
greatest
Greatest hits album by artist
remix
Remix album by artist
box
Box set by artist
compilation
Compilation album by artist
mixtape
Mixtape by artist
soundtrack
Soundtrack album by artist
film
Film score by artist
cast
Cast recording by artist
video
Video by artist
other
other by artist

Usage: Infobox single[កែប្រែ]

For use with {{Infobox single}}, use this template with a |Misc= parameter like this:

{{Infobox single
...
| Misc    = {{Extra chronology
 | Artist   = 
 | Type    = single
 | Last single = 
 | This single = 
 | Next single = 
 }}
}}

Notes: All parameters are optional except This single and Type. Horizontal lines replace the header row if you omit Artist. The Type field is for use with singles; you should usually specify it as |Type=single.