ទំព័រគំរូ:FRA

ពីវិគីភីឌា

 បារាំង

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ពិពណ៌នា

{{FRA}}

ផ្ដល់នូវរូបទង់មួយ និងតំណវិគីទៅកាន់ បារាំង។ ទំ.គំរូនេះគឺសមមូលទៅនឹង {{flag|បារាំង}} តែមានឈ្មោះតាមកូដប្រទេសជាអក្សរស្តង់ដាបីតួ ISO 3166-1 alpha-3 កូដ IOC និងកូដ FIFA សម្រាប់បារាំង ជាការងាយស្រួលកែសម្រួលបែបខ្លីៗ។