ទំព័រគំរូ:Familytree

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ឧទាហរណ៍[កែប្រែ]

កូដ:

{{familytree/start}}
{{familytree | | | | GrMa |~|y|~| GRP | | GrMa=ជីដូន|GRP=ជីតា}}
{{familytree | | | | | | | |)|-|-|-|.| }}
{{familytree | | | MOM |y| DAD | |DAISY| MOM=ម៉ែ|DAD=ប៉ា|DAISY=ម្តាយមីង}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | }}
{{familytree | JOE | | ME  | | SIS | | | JOE=បងប្រុសរបស់ខ្ញុំ|ME='''ខ្ញុំ!'''|SIS=ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ}}
{{familytree/end}}

លទ្ធផលបង្ហាញ:

 
 
 
ជីដូន
 
 
 
ជីតា
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ម៉ែ
 
ប៉ា
 
ម្តាយមីង
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
បងប្រុសរបស់ខ្ញុំ
 
ខ្ញុំ!
 
ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ
 
 

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ[កែប្រែ]

This template produces one row in a family tree table. The template accepts up to 99 unnamed parameters describing the contents of the table. Each parameter specifies a tile or a box.

  • Tiles are line drawing symbols consisting of horizontal and vertical lines and various corners and crossings thereof. Tiles are specified using single-character symbols that more or less approximate the shape of the tile in appearance. A special case of a tile is the empty tile, specified by a single space character. A table of supported tiles is given below.
Solid lines:
,
 
 
 
 
  .
 
 
 
  `
 
 
 
  '
 
 
 
 
^
 
 
 
  v
 
 
 
  (
 
 
 
  )
 
 
 
 
-
 
 
  !
 
 
  +
 
 
 
 
 
 
 
Dashed lines:
F
 
 
 
 
  7
 
 
 
  L
 
 
 
  J
 
 
 
 
A
 
 
 
  V
 
 
 
  C
 
 
 
  D
 
 
 
 
~
 
 
  :
 
 
  %
 
 
 
 
 
 
 
Mixed:
*
 
 
 
 
  }
 
 
 
  {
 
 
 
 
#
 
 
 
 
  y
 
 
 
  h
 
 
 
 
]
 
 
 
  [
 
 
 
 


  • Boxes can contain arbitrary wiki markup. The contents of boxes are specified using additional named parameters appended to the template call. Each box is three tiles wide and normally has a 2 pixels wide black border. Boxes can have any name that is a valid template parameter name, although single character names should be avoided to prevent conflicts with tile symbols.

ស្តាយ (ស្ទីល)[កែប្រែ]

The appearance of the boxes may be controlled by the optional template parameters border and boxstyle. The former sets the width of the box border in pixels, while the latter can be used to append arbitrary CSS declarations directly to the box style attributes.

ឧទាហរណ៍៖

{{familytree/start}}
{{familytree|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | FOO |y| BAR | |FOO=ប្រអប់ ១|BAR=ប្រអប់ ២}}
{{familytree|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | |,|-|^|-|.| | }}
{{familytree|border=0|boxstyle=background:#dfd;| | FOO | | BAR | |FOO=ប្រអប់ ៣|BAR=ប្រអប់ ៤}}
{{familytree/end}}

លទ្ធផលបង្ហាញពីការដាក់កូដខាងលើ៖

 
ប្រអប់ ១
 
ប្រអប់ ២
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ប្រអប់ ៣
 
ប្រអប់ ៤
 

Style attributes can even be set for individual boxes, as in the example below:

{{familytree/start}}
{{familytree| | | | |WHITE| | | | |WHITE=ស}}
{{familytree| |,|-|-|'|!|`|-|-|.| }}
{{familytree|RED  |~|GREEN|~|BLUE |RED=ក្រហម|GREEN=បៃតង|BLUE=ខៀវ
|boxstyle_RED  =background-color: #faa;
|boxstyle_GREEN=background-color: #afa;
|boxstyle_BLUE =background-color: #aaf;
}}
{{familytree/end}}

លទ្ធផលបង្ហាញពីការដាក់កូដខាងលើ៖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ក្រហម
 
បៃតង
 
ខៀវ
 
 

NOTE: When specifying style attributes for individual named boxes, make sure the box names are aligned to the left side of area reserved for them in the template call (as in "|RED  |" instead of "| RED |" in the example above). Otherwise the template will end up looking for a style parameter with spaces in its name.

The {{familytree/start}} template also accepts an optional style parameter that can be used to set CSS styles for the entire table.

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]