ទំព័រគំរូ:Fb cl2 header navbar

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ក្រុមជម្រើសជាតិ Pld
W
D
L
GF
GA
GD
Pts
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Template:Fb cl header (Football - classification - header)

Parameters:

Parameter Possible values Notes
gavg y = yes; blank = no Displays goal average instead of goal difference (for use in older seasons) if set
hth y = yes; blank = no Displays head-to-head column if set
beachsoccer y = yes; blank = no For beach soccer (W+ instead of D)
title anything Displays a title above the header if desired
postitle y = yes; blank = no Displays pos column according to name (e.g. postitle=Seed for seeding table)
group y = yes; blank = no Displays group column if set (for ranking runners-up or third-placed teams from different groups)
ag y = yes; blank = no Displays away goals column if set (for away goals tiebreaker)
teamwidth any number Width of column "Team" (default = 190)
colwidth any number Width of individual columns (default = 28)
template yes Uses navbar for use on a template for multiple pages