ទំព័រគំរូ:Flickr

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ពិពណ៌នា {{{ពិពណ៌នា}}}
ប្រភព រូបភាពនេះមកពី Flickr ដូច [{{{flickr_url}}} {{{ឈោ្មះ}}}]
កាលបរិចេ្ឆទ {{{អ្នកថតរូប}}}
អ្នកនិពន្ឋ [{{{photographer_url}}} {{{អ្នកថតរូប}}}]
អ្នកវិវេចនា [[User:{{{reviewer}}}|{{{reviewer}}}]]
អនុញ្ញាត

មើលខាងកោ្រម

ពិពណ៌នារស្សះ[កែប្រែ]

{{Flickr
|ពិពណ៌នា=
|flickr_url=
|ឈោ្មះ=
|កាលបរិចេ្ឆទ=
|អ្នកថតរូប_url=
|អ្នកថតរូប=
|អ្នកថតរូបនៅ= (ស្រេចលើចិត្ត)
|អ្នកវិវេចនា=
|អនុញ្ញាត= 
}}