ទំព័រគំរូ:Football squad player

ពីវិគីភីឌា

Note: Flags indicate national team as has been defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.

លេខអាវ ទីតាំង កីឡាករ
{{ទិន្នន័យប្រទេស {{{nat}}}|flagicon/core|variant=|size=}} {{{name}}}
លេខអាវ ទីតាំង កីឡាករ