ទំព័រគំរូ:Guardian topic

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Guardian topic collected news and commentary at The Guardian

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Function[កែប្រែ]

Link to a Guardian topic page.

Usage[កែប្រែ]

Provide the url path (after the first level) as the first parameter, and an optional name as the second parameter. If no name is provided for the second parameter, the template will use the name of the Wikipedia article.

{{Guardiantopic | Guardian topic name | name}}

Example:
{{Guardiantopic | music/aretha-franklin | Aretha Franklin}}
Appears as:
music/aretha-franklin Aretha Franklin collected news and commentary at The Guardian

Example using default name:
{{Guardiantopic | music/aretha-franklin}}
Appears as:
music/aretha-franklin Guardian topic collected news and commentary at The Guardian