ទំព័រគំរូ:HOUR

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Purpose[កែប្រែ]

This template simply returns the integer hour on two digits (between 00 and 23) for the time in parameter.

Syntax[កែប្រែ]

{{HOUR|time}}
  • The time must be in the hh:mm format (between 00:00 and 23:60 or 24:00), or can be any valid numeric expression of a real number of hours (this computed numeric value is processed modulo 24).
  • For compatibility with some time indications that use 24:00 or 23:60 on leap seconds, or for the end of day, this template return 24 only for those two specific values. This allows correct computing of julian day timestamps.

See also[កែប្រែ]