ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន អាកាសយានដ្ឋាន

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ទំព័រគំរូ:Infobox airport)
Jump to navigation Jump to search
{{{name}}}
{{{nativename}}}
{{{nativename-a}}}
{{{nativename-r}}}
{{{caption}}}
ស.ដ.អា.អ.: {{{IATA}}}អ.អា.អ.អ.: {{{ICAO}}}
សង្ខេប
Elevation AMSL  ft /  m
Coordinates {{{coordinates}}}
Runways
Direction Length Surface
ft m
{{{r1-number}}} {{{r១-length-f}}} {{{r១-length-m }}} {{{r1-surface}}}
{{{r2-number}}} {{{r២-length-f}}} {{{r២-length-m }}} {{{r2-surface}}}
Helipads
Number Length Surface
ft m
{{{h1-number}}} {{{h១-length-f}}} {{{h១-length-m }}} {{{h1-surface}}}
{{{h2-number}}} {{{h២-length-f}}} {{{h២-length-m }}} {{{h2-surface}}}
Statistics ({{{stat-year}}})
{{{stat1-header}}} {{{stat១-data}}}
{{{stat2-header}}} {{{stat២-data}}}
{{{footnotes}}}
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Transclusion_count/data/ប' not found.

Usage

The following blank template includes all of the available parameter names, except for repeating names used for runways and statistics. All parameters except name are optional, however "IATA: none – ICAO: none" along with the heading "Summary" will always appear. Any unused parameters should be omitted, but can also be left blank if preferred. The use of flag icons with this infobox are discouraged.

{{Infobox airport
| name     =
| nativename  =
| nativename-a =
| nativename-r =
| image    =
| image-width = <!-- if less than 200 -->
| caption   =
| image2    =
| image2-width = <!-- if less than 200 -->
| caption2   =
| IATA     =
| ICAO     =
| FAA     =
| TC      =
| LID     =
| GPS     =
| WMO     =
| type     =
| owner-oper  =
| owner    =
| operator   =
| city-served =
| location   =
| hub     =
| focus_city  =
| opened    =
| closed    =
| passenger_services_ceased =
| built    = <!-- military airports -->
| used     = <!-- military airports -->
| commander  = <!-- military airports -->
| occupants  = <!-- military airports -->
| metric-elev =
| elevation-f =
| elevation-m =
| website   =
| coordinates =
| latd = | latm = | lats = | latNS = 
| longd = | longm = | longs = | longEW =
| coordinates_type    =
| coordinates_region   =
| coordinates_notitle  =
| image_map       =
| image_mapsize     =
| image_map_alt     =
| image_map_caption   =
| pushpin_map      =
| pushpin_mapsize    =
| pushpin_map_alt    =
| pushpin_map_caption  =
| pushpin_relief     =
| pushpin_image     =
| pushpin_label     =
| pushpin_label_position =
| pushpin_mark      =
| pushpin_marksize    =
| metric-rwy  =
| r1-number  =
| r1-length-f =
| r1-length-m =
| r1-surface  = <!-- up to r8 -->
| h1-number  =
| h1-length-f =
| h1-length-m =
| h1-surface  = <!-- up to h12 -->
| stat1-header =
| stat1-data  = <!-- up to stat4 -->
| stat-year  =
| footnotes  =
}}

Parameters[កែប្រែ]

All parameters except name are optional.

Airport name[កែប្រែ]

These parameters specify the airport name which is displayed at the top of the infobox.

name
The name of the airport in English, such as Warsaw Chopin Airport or Beijing Capital International Airport.
nativename
Airport name in a native language using Western characters (French, German, Spanish, etc.), such as Lotnisko Chopina w Warszawie. In such cases the native name should be in italics, see Wikipedia:Manual of Style/Text formatting#Foreign terms. Can also be used for two different names in the same language (see Region of Waterloo International Airport).
nativename-a
Airport name in a native language with non-Western characters (Chinese, Japanese, Korean, Arabic, etc.), such as 北京首都国际机场.
nativename-r
Use in conjunction with above for Romanized name of the airport, such as Běijīng Shǒudū Guójì Jīcháng. In such cases the Romanized name should be in italics, see Wikipedia:Manual of Style/Text formatting#Foreign terms.

Airport image[កែប្រែ]

These parameters specify an airport photograph or logo which is displayed below the title. A second image can also be displayed below the first image by using the parameter names ending with a "2".

image / image2
The name of image file, such as Airport.png or Logo.gif (do not include the File: or Image: prefix).
image_alt / image2_alt
Alternative text for the images.
image-width / image-width2
The image width in pixels, i.e. 175 (defaults to 220 if not specified).
This should only be used for smaller images which would appear distorted when expanded to a width of 220px.
caption / caption2
Text displayed beneath the image. If left blank or omitted, a caption will not be displayed.
This should only be used for photographs that require an explanation; it should be omitted for airport logos and may be omitted for aerial photographs.

Airport codes[កែប្រែ]

These parameters specify airport location identifiers which are displayed below the image (or below title if there is no image):

IATA
The airport's three character IATA location identifier. If omitted or left blank it will display as IATA: none.
ICAO
The airport's four character ICAO location identifier. If omitted or left blank it will display as ICAO: none.
FAA
The three or four character FAA location identifier for airports in the United States. If omitted or left blank, nothing is displayed.
TC
The three or four character Transport Canada location identifier for airports in Canada. If omitted or left blank, nothing is displayed.
LID
A location identifier for airports outside the US or Canada, if other than ICAO or IATA codes. If omitted or left blank, nothing is displayed.
GPS
A Global Positioning System code for the airport, if other than ICAO or IATA codes. If omitted or left blank, nothing is displayed.
WMO
The World Meteorological Organization five digit code for the weather station at the airport. If omitted or left blank, nothing is displayed.

Airport summary[កែប្រែ]

These parameters specify airport details for the "Summary" section displayed below the airport codes.

type
Airport type should be one of the following: Public, Private, Military or Military/Public. Do not use Commercial, General or Civil.
owner-oper
If the airport is owned and operated by the same entity, use this in place of owner and operator.
owner
Name of the airport owner.
operator
Name of the airport operator, if not the owner.
city-served
If the airport is associated with a major city but actually located in a smaller town, list the major city here and the smaller town under location. This is not automatically linked, in order to allow multiple links if needed.
Example: city-served = [[Paris]]
Result: Paris
location
Name of the town or city where the airport is located. Do not put the airport's street address in this field. This is not automatically linked, in order to allow multiple links if needed.
Example: location = [[Orly]], [[France]]
Result: Orly, France
hub
If the airport serves as an hub list the airlines here. This is not automatically linked, in order to allow multiple links if needed.
Example: *[[British Airways]] *[[BMI (airline)|BMI]] *[[Virgin Atlantic Airways]]
Result:
focus_city
If the airport serves as a focus city, list the airlines here. See discussion at Wikipedia talk:WikiProject Airports#Focus Cities on pages.
elevation-f
Height above mean sea level, in feet.
elevation-m
Height above mean sea level, in metres.
website
External link to the airport's official website. See Wikipedia: External links#How to link for more information.
Example: website = [http://www.dfwairport.com/ www.dfwairport.com]
Result: www.dfwairport.com
opened
The date when the airport originally opened for commercial service.
Example: {{Start date|1989|09|22}}
Result: September 22, 1989
closed
The date when the airport closed, either temporarily or permanently, along with reason for closing (for presently closed airports only).
passenger_services_ceased
The date when passenger services to the airport ceased due to conversion of the airport for another use, along with the new use for the airport. Only for airports that previously had passenger services.

Military airports[កែប្រែ]

These optional parameters provide additional information for military airports. The parameter names are based on those used in Template:Infobox military structure. This allows the display of information from that template, without the need to include an additional infobox. See example 4 below.

built
The date when the structure was built, usually given in years.
used
The period during which the structure was in active military use, usually given in years.
commander
The current commanding officer, for structures currently in military use.
occupants
Any notable military units which occupy the structure.

Geographic coordinates[កែប្រែ]

This template allows for the insertion of geographic coordinates in two different ways: you can either provide a complete {{Coord}} template in the coordinates parameter, or you can provide the individual coordinate components (degrees, minutes, seconds, etc.) in the separate parameters described below. The latter method also allows you to insert a pushpin map with an automatically-placed airport icon and label (see below).

If you use both methods, then the coordinates parameter will be used in the infobox.

coordinates
Latitude and Longitude of airport, specified using the {{Coord}} template. When entering the coordinates always ensure that the resultant map or image shows the airport. It is very easy to confuse "N" for "S" or "E" for "W". If used as shown below, this will also cause the airport to appear in Google Earth's Geographic Web Layer.
Example: coordinates = {{Coord|49|27|16|N|002|06|46|E|type:airport_region:FR|display=inline,title}}
Result: 49°27′16″N 002°06′46″E / 49.45444°N 2.11278°E / 49.45444; 2.11278
latd
Latitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
latm
Latitude minutes. Omit or leave blank if latd has a decimal value.
lats
Latitude seconds. Omit or leave blank if latd has a decimal value.
latNS
Latitude North or South (enter N or S). Omit or leave blank if latd has a decimal value.
longd
Longitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
longm
Longitude minutes. Omit or leave blank if longd has a decimal value.
longs
Longitude seconds. Omit or leave blank if longd has a decimal value.
longEW
Longitude East or West (enter E or W). Omit or leave blank if longd has a decimal value.
coordinates_type
Set the type parameter for the coordinates. If this parameter is omitted or left blank, the type will be set to airport. It is unlikely that you would need to change this.
coordinates_region
Set the region parameter for the coordinates. Use either a two character ISO 3166-1 alpha-2 country code or an ISO 3166-2 region code. For example, the United Kingdom is GB, and Ontario, Canada is CA-ON.
coordinates_notitle
By default the coordinates will be displayed both in the infobox and in the title of the article. If this parameter is set to a non-empty value, the coordinates will be displayed only in the infobox.

Maps[កែប្រែ]

This template provides two ways to include a map: as a simple image, or using {{Location map}} and the coordinate parameters described above to automatically place a pushpin mark and label on a map.

Image map[កែប្រែ]

Am image map can be displayed by providing a value for image_map. The remaining image_ parameters are optional.

image_map
The name of an image to use as a map, such as Airport_map.png (do not include the File: or Image: prefix).
image_mapsize
(optional) The width to display the image map, in pixels. Just the number, no "px". If omitted or left empty, defaults to 220.
image_map_alt
(optional) Alt text for the image map. If left blank or omitted, this defaults to same text used in image_map_caption (or Location of {{{name}}} if no caption.
image_map_caption
(optional) Caption to display below the image map. If left blank or omitted, a caption will not be displayed.

Location/pushpin map[កែប្រែ]

A location map can be displayed by providing values for latd, longd, and pushpin_map. The remaining pushpin_ parameters are optional.

pushpin_map
The name of a location map as per Template:Location map (eg. Indonesia or Russia). The coordinate fields (eg. latd and longd) position a pushpin mark and label on the map automatically.
pushpin_mapsize
(optional) The width to display the pushpin map, in pixels. Just the number, without "px". If omitted or left empty, defaults to 220.
pushpin_map_alt
(optional) Alt text for the pushpin map.
pushpin_map_caption
(optional) Caption to display below the pushpin map. If left blank or omitted, a caption will not be displayed.
pushpin_relief
(optional) Any non-blank value (yes, 1, etc.) will cause the template to display a relief map image, where available (see example 1). For additional information, see Template:Location map#Relief parameter.
pushpin_image
(optional) Name of an alternative map image, which must have the same edge coordinates as the location map template specified via pushpin_map (see example 5). Do not include the File: or Image: prefix. For additional information, see Template:Location map#AlternativeMap parameter.
pushpin_label
(optional) The text of the label to place next to the pushpin mark (see example 1). The default is the value of the name parameter.
pushpin_label_position
(optional) The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin mark (see example 5). Valid values are left, right, top and bottom. This defaults to either left or right, depending on the coordinates of the marker and its position relative to the right border of the map image.
pushpin_mark
(optional) The name of an image to display as the pushpin mark (see example 5). The default is File:Airplane silhouette.svg ( Airplane silhouette.svg ).
pushpin_marksize
(optional) The size of the mark in pixels (see example 5). The default is 10. Do not include px, for example: pushpin_marksize = 8, not pushpin_marksize = 8px.

Infobox control[កែប្រែ]

These parameters control how certain fields within the infobox are displayed.

metric-elev
Set to any value to display elevation in metric units (metres) before imperial/US units (feet); leave blank to display imperial/US units first. This can be seen in example 1.
metric-rwy
Set to any value to display runway length in metric units (metres) before imperial/US units (feet); leave blank to display imperial/US units first. Examples 1 and 2 below show the runway length with metres first; example 3 and 4 show it with feet before metres.

Runways[កែប្រែ]

These parameters specify details for each runway in the "Runways" section displayed below the summary. This can also be used to specify water landing areas for seaplanes (see Fairbanks International Airport). Parameters start with r1- for the first runway, r2- for the second runway, up to r8- for the eighth runway (if more are needed, leave a message on the talk page). Each airport should have at least one runway.

rn-number (r1-number, r2-number, ...)
The designation of the runway, normally two numbers like this → 02/20, 1st number is 18 lower than the 2nd. Where there are parallel runways an additional letter is added to each number, for example "L" for left, "R" for right and "C" for center. In certain cases a runway will only have one number when it can only be used in one direction. For airports in the United States the leading zero is not used and the designation should read 2/20.
rn-length-f (r1-length-f, r2-length-f, ...)
Runway length in feet.
rn-length-m (r1-length-m, r2-length-m, ...)
Runway length in metres.
rn-surface (r1-surface, r2-surface, ...)
Runway surface type, such as: Concrete, Asphalt, Gravel, Grass (or Turf), Dirt, Water, etc. Avoid the generic type "Paved" if possible.

Helipads[កែប្រែ]

These parameters specify details for each helipad in the "Helipads" section displayed below the runways. Parameters start with h1- for the first helipad, h2- for the second helipad, up to h12- for the twelfth helipad (if more are needed, leave a message on the talk page). This section is optional and only appears if the h1- parameters are specified. See example 1 and example 3 below.

hn-number(h1-number, h2-number, ...)
The designation of the helipad. In the United States this is usually the letter "H" followed by a number, i.e. "H1", "H2", etc.
hn-length-f (h1-length-f, h2-length-f, ...)
Helipad length in feet.
hn-length-m (h1-length-m, h2-length-m, ...)
Helipad length in metres.
hn-surface (h1-surface, h2-surface, ...)
Helipad surface type, such as: Concrete, Asphalt, etc. Avoid the generic type "Paved" if possible.

Statistics[កែប្រែ]

These parameters specify details for an optional "Statistics" section displayed below the runways and helipads. Parameters start with stat1- for the first statistic, stat2- for the second statistic, etc. This section only appears if the stat1- parameters are specified. See example 1 and example 3 below.

statn-header (stat1-header, stat2-header, ...)
A brief description of each statistic, such as Passengers or Aircraft operations.
statn-data (stat1-data, stat2-data, ...)
The data associated with the corresponding header.
stat-year
The calendar year for the statistics. This is displayed in parentheses after the word "Statistics" in the section header.

Footnotes[កែប្រែ]

This parameter contains text for footnotes displayed at the bottom of the infobox.

footnotes
The most common use for this field is to give sources or references for the data displayed in the infobox. See the examples below.

Examples[កែប្រែ]

Example 1[កែប្រែ]

Warsaw Frederic Chopin Airport
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina
Warszawa/Okęcie Airport
ស.ដ.អា.អ.: WAWអ.អា.អ.អ.: EPWA
សង្ខេប
ប្រភេទអាកាសយានដ្ឋាន Public / Military
ប្រតិបត្តិករ Polish Airports State Enterprise (PPL)
បម្រើការ Warsaw
Location Okęcie district of Warsaw
Opened 29 មេសា 1929 (1929-04-29)
Hub for LOT Polish Airlines, Wizz Air
Elevation AMSL ១១០ m / ៣៦២ ft
Coordinates 52°09′57″N 020°58′02″E / 52.16583°N 20.96722°E / 52.16583; 20.96722
Website www.lotnisko-chopina.pl
Map
[[file:ទំព័រគំរូ:Location map Poland|220px|WAW is located in ទំព័រគំរូ:Location map Poland]]<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;">
<div style="font-size: %; line-height: 110%; z-index:90; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Expression error: Unrecognized punctuation character "[".">WAW
Location of airport in Poland
Runways
Direction Length Surface
m ft
11/29 ២,៨០០ ៩,១៨៦ Asphalt
15/33 ៣,៦៨៩ ១២,១០៦ Asphalt
Helipads
Number Length Surface
m ft
H1 ៤០ ១៣១ Concrete
Statistics (2008)
Passengers ១១,៧៣៦,៩៥៨
Movements ១៥៩,៧១៨
Statistics: Civil Aviation Office[១]
Sources: Polish AIP at EUROCONTROL[២]

Warsaw Frederic Chopin Airport

This example shows the appearance of the infobox without an image.

It also shows the use of the parameters for latitude, longitude, and location/pushpin map.

Note: helipad information added to illustrate function of metric-rwy parameter.

{{Infobox airport
| name     = Warsaw Frederic Chopin Airport
| nativename  = ''Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina''
| nativename-r = Warszawa/Okęcie Airport
| image    = <!--leave blank, this is demo without image-->
| IATA     = WAW
| ICAO     = EPWA
| type     = Public / Military
| operator   = Polish Airports State Enterprise (PPL)
| city-served = [[Warsaw]]
| location   = [[Okęcie]] district of [[Warsaw]]
| hub     = [[LOT Polish Airlines]], [[Wizz Air]]
| metric-elev = yes
| elevation-m = 110
| elevation-f = 362
| website   = [http://www.lotnisko-chopina.pl/?lang=en www.lotnisko-chopina.pl]
| opened    = {{Start date|1929|04|29|df=yes}}
| latd = 52 | latm = 09 | lats = 57 | latNS = N
| longd = 020 | longm = 58 | longs = 02 | longEW = E
| coordinates_region   = PL-MX
| pushpin_map      = Poland
| pushpin_map_caption  = Location of airport in Poland
| pushpin_relief     = yes
| pushpin_label     = WAW
| metric-rwy  = yes
| r1-number  = 11/29
| r1-length-m = 2,800
| r1-length-f = 9,186
| r1-surface  = [[Asphalt]]
| r2-number  = 15/33
| r2-length-f = 12,106
| r2-length-m = 3,689
| r2-surface  = Asphalt
| h1-number  = H1
| h1-length-m = 40
| h1-length-f = 131
| h1-surface  = [[Concrete]]
| stat-year = 2008
| stat1-header = Passengers
| stat1-data = 11,736,958
| stat2-header = Movements
| stat2-data = 159,718
| stat
| footnotes  = Statistics: Civil Aviation Office<ref name="stats">[http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/liczba_obsl_pasazerow_przesylek_20042007_150208.pdf Data from The Civil Aviation Office of Poland (Urząd Lotnictwa Cywilnego)]. {{pl icon}}</ref><br>Sources: Polish [[Aeronautical Information Publication|AIP]] at [[European Organisation for the Safety of Air Navigation|EUROCONTROL]]<ref>[http://www.ead.eurocontrol.int/publicuser/protect/pu/main.jsp EAD Basic]</ref>
}}

Example 2[កែប្រែ]

Beijing Capital International Airport
北京首都国际机场
Běijīng Shǒudū Guójì Jīcháng
Beijing Capital Departure Hall.jpg
Beijing Capital Departure Hall
ស.ដ.អា.អ.: PEKអ.អា.អ.អ.: ZBAA
សង្ខេប
ប្រភេទអាកាសយានដ្ឋាន Public
ប្រតិបត្តិករ Civil Aviation Administration of China
បម្រើការ Beijing
Location Chaoyang District, Beijing
Opened មីនា 2, 1958 (1958-03-02)
Hub for Air China, China Southern Airlines
Elevation AMSL ១១៦ ft / ៣៥ m
Coordinates 40°04′48″N 116°35′04″E / 40.08000°N 116.58444°E / 40.08000; 116.58444 (Beijing Capital International Airport)
Website www.bcia.com.cn
Runways
Direction Length Surface
m ft
18L/36R ៣,៨០០ ១២,៤៦៧ Asphalt
18R/36L ៣,២០០ ១០,៤៩៩ Asphalt

Beijing Capital International Airport

This example shows the appearance of the infobox with an image and a caption.

It also uses both the nativename-a and nativename-r parameters.

{{Infobox airport
| name     = Beijing Capital International Airport
| nativename-a = 北京首都国际机场
| nativename-r = Běijīng Shǒudū Guójì Jīcháng
| image    = Beijing Capital Departure Hall.jpg
| caption   = Beijing Capital Departure Hall
| IATA     = PEK
| ICAO     = ZBAA
| type     = Public
| operator   = [[Civil Aviation Administration of China]]
| city-served = [[Beijing]]
| location   = [[Chaoyang District, Beijing]]
| hub     = [[Air China]], [[China Southern Airlines]]
| elevation-f = 116
| elevation-m = 35
| coordinates = {{Coord|40|04|48|N|116|35|04|E|type:airport_region:CN|display=inline,title|name=Beijing Capital International Airport}}
| website   = [http://www.bcia.com.cn/ www.bcia.com.cn]
| opened    = {{Start date|1958|03|02|mf=yes}}
| metric-rwy  = yes
| r1-number  = 18L/36R
| r1-length-m = 3,800
| r1-length-f = 12,467
| r1-surface  = [[Asphalt]]
| r2-number  = 18R/36L
| r2-length-m = 3,200
| r2-length-f = 10,499
| r2-surface  = Asphalt
}}

Example 3[កែប្រែ]

Dallas-Fort Worth International Airport
Dfw airport.jpg
ស.ដ.អា.អ.: DFWអ.អា.អ.អ.: KDFWFAA LID: DFW
សង្ខេប
ប្រភេទអាកាសយានដ្ឋាន Public
Owner City of Dallas

City of Fort Worth

ប្រតិបត្តិករ DFW Airport Board
បម្រើការ Dallas/Fort Worth
Opened មករា 13, 1974 (1974-01-13)
Hub for American Airlines, American Eagle Airlines
Elevation AMSL ៦០៧ ft / ១៨៥ m
Coordinates 32°53′49″N 097°02′17″W / 32.89694°N 97.03806°W / 32.89694; -97.03806
Website www.dfwairport.com
Map
[[file:ទំព័រគំរូ:Location map USA Texas|220px|DFW is located in ទំព័រគំរូ:Location map USA Texas]]<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;">
<div style="font-size: %; line-height: 110%; z-index:90; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Expression error: Unrecognized punctuation character "[".">DFW
Location within Texas
Runways
Direction Length Surface
ft m
13L/31R ៩,០០០ ២,៧៤៣ Concrete
13R/31L ៩,៣០១ ២,៨៣៥ Concrete
17C/35C ១៣,៤០១ ៤,០៨៥ Concrete
17L/35R ៨,៥០០ ២,៥៩១ Concrete
17R/35L ១៣,៤០១ ៤,០៨៥ Concrete
18L/36R ១៣,៤០០ ៤,០៨៤ Concrete
18R/36L ១៣,៤០០ ៤,០៨៤ Concrete
Helipads
Number Length Surface
ft m
H1 ១៥៨ ៤៨ Concrete
Statistics (2005)
Passengers ៥៩,១៧៦,២៦៥
Aircraft operations ៧១១,៨៧៨
Metric tonnes of cargo ៧៤១,៤៣២
Sources: FAA,[៣] airport website.[៤]

Dallas-Fort Worth International Airport

{{Infobox airport
| name     = Dallas-Fort Worth International Airport
| image    = Dfw_airport.jpg
| IATA     = DFW
| ICAO     = KDFW
| FAA     = DFW
| type     = Public
| owner    = City of [[Dallas, Texas|Dallas]]
City of [[Fort Worth, Texas|Fort Worth]]
| operator   = DFW Airport Board
| city-served = [[Dallas/Fort Worth Metroplex|Dallas/Fort Worth]]
| hub     = [[American Airlines]], [[American Eagle Airlines]]
| metric-elev =
| elevation-f = 607
| elevation-m = 185
| website   = [http://www.dfwairport.com/ www.dfwairport.com]
| opened    = {{Start date|1974|01|13|mf=yes}}
| latd = 32 | latm = 53 | lats = 49 | latNS = N
| longd = 097 | longm = 02 | longs = 17 | longEW = W
| coordinates_region   = US-TX
| pushpin_map      = USA Texas
| pushpin_map_caption  = Location within Texas
| pushpin_label     = DFW
| metric-rwy  =
| r1-number  = 13L/31R
| r1-length-f = 9,000
| r1-length-m = 2,743
| r1-surface  = [[Concrete]]
| r2-number  = 13R/31L
| r2-length-f = 9,301
| r2-length-m = 2,835
| r2-surface  = Concrete
| r3-number  = 17C/35C
| r3-length-f = 13,401
| r3-length-m = 4,085
| r3-surface  = Concrete
| r4-number  = 17L/35R
| r4-length-f = 8,500
| r4-length-m = 2,591
| r4-surface  = Concrete
| r5-number  = 17R/35L
| r5-length-f = 13,401
| r5-length-m = 4,085
| r5-surface  = Concrete
| r6-number  = 18L/36R
| r6-length-f = 13,400
| r6-length-m = 4,084
| r6-surface  = Concrete
| r7-number  = 18R/36L
| r7-length-f = 13,400
| r7-length-m = 4,084
| r7-surface  = Concrete
| h1-number  = H1
| h1-length-f = 158
| h1-length-m = 48
| h1-surface  = Concrete
| stat-year  = 2005
| stat1-header = Passengers
| stat1-data  = 59,176,265
| stat2-header = Aircraft operations
| stat2-data  = 711,878
| stat3-header = Metric tonnes of cargo
| stat3-data  = 741,432
| footnotes  = Sources: FAA<ref>{{FAA-airport|ID=DFW|use=PU|own=PU|site=23710.6*A}}</ref>, airport website<ref>[http://www.dfwairport.com/ Dallas-Fort Worth International Airport], official web site</ref>.
}}

Example 4[កែប្រែ]

Wright-Patterson Air Force Base

Air Force Materiel Command.png
Air Force Materiel Command

National Museum of the United States Air Force.jpg
National Museum of the United States Air Force
ស.ដ.អា.អ.: FFOអ.អា.អ.អ.: KFFOFAA LID: FFO
សង្ខេប
ប្រភេទអាកាសយានដ្ឋាន Military: Air Force Base
ប្រតិបត្តិករ United States Air Force
Location Dayton, Ohio
In use 1948 - present
Commander
Elevation AMSL ៨២៣ ft / ២៥១ m
Coordinates 39°49′34″N 084°02′54″W / 39.82611°N 84.04833°W / 39.82611; -84.04833
Website www.wpafb.af.mil
Map
[[file:ទំព័រគំរូ:Location map USA Ohio|220px|Wright-Patterson AFB is located in ទំព័រគំរូ:Location map USA Ohio]]<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;">
<div style="font-size: %; line-height: 110%; z-index:90; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Expression error: Unrecognized punctuation character "[".">Wright-Patterson AFB
Location within Ohio
Runways
Direction Length Surface
ft m
5L/23R ១២,៦០១ ៣,៨៤១ PEM
5R/23L ៧,០០០ ២,១៣៤ Asphalt
Sources: FAA,[៥] official website.[៦]

Wright-Patterson Air Force Base

This infobox shows the use of an image and linked text over the blue background in title area. It also makes use of some of the fields used for military airports.

{{Infobox airport
| name     = Wright-Patterson Air Force Base
[[File:Air Force Materiel Command.png|100px]]<br/>{{smaller|[[Air Force Materiel Command]]}}
| image    = National Museum of the United States Air Force.jpg
| image-width = 250
| caption   = [[National Museum of the United States Air Force]]
| IATA     = FFO
| ICAO     = KFFO
| FAA     = FFO
| type     = Military: [[Air Force Base]]
| operator   = [[United States Air Force]]
| location   = [[Dayton, Ohio]]
| built    = <!--1948-->
| used     = 1948 - present
| commander  = <div>
* [[General (United States)|Gen.]] Bruce Carlson - [[Air Force Materiel Command]]
* [[General (United States)|Brig. Gen.]] Bruce E. Davis - [[445th Airlift Wing]]
* [[Colonel (United States)|Col.]] Colleen M. Ryan - [[88th Air Base Wing]] and Installation Commander
</div>
| occupants  =
| elevation-f = 823
| elevation-m = 251
| website   = [http://www.wpafb.af.mil/ www.wpafb.af.mil]
| latd = 39 | latm = 49 | lats = 34 | latNS = N
| longd = 084 | longm = 02 | longs = 54 | longEW = W
| coordinates_region   = US-OH
| pushpin_map      = USA Ohio
| pushpin_map_caption  = Location within Ohio
| pushpin_label     = Wright-Patterson AFB
| r1-number  = 5L/23R
| r1-length-f = 12,601
| r1-length-m = 3,841
| r1-surface  = [[Porous European Mix|PEM]]
| r2-number  = 5R/23L
| r2-length-f = 7,000
| r2-length-m = 2,134
| r2-surface  = [[Asphalt]]
| footnotes  = Sources: FAA<ref>{{FAA-airport|ID=FFO|use=PR|own=MA|site=17827.*A}}</ref>, official website<ref>[http://www.wpafb.af.mil/ Wright-Patterson Air Force Base] (official site)</ref>.
}}

Example 5[កែប្រែ]

Buri Ram Airport
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ស.ដ.អា.អ.: BFVអ.អា.អ.អ.: VTUO
សង្ខេប
ប្រភេទអាកាសយានដ្ឋាន Public
បម្រើការ Buri Ram, Thailand
Elevation AMSL ៥៩០ ft / 180 m
Coordinates 15°13′46″N 103°15′04″E / 15.22944°N 103.25111°E / 15.22944; 103.25111
Map
BFV is located in Thailand
BFV
Location of airport in Thailand
Runways
Direction Length Surface
m ft
04/22 ២១០០ 6,890 Asphalt
Source: AIP Thailand[៧]

Buri Ram Airport

This infobox shows the use optional parameters for the location/pushpin map.

{{Infobox airport
| name     = Buri Ram Airport
| nativename-a = {{lang|th|ท่าอากาศยานบุรีรัมย์}}
| IATA     = BFV
| ICAO     = VTUO
| type     = Public
| city-served = [[Buri Ram]], [[Thailand]]
| elevation-f = 590
| latd = 15 | latm = 13 | lats = 46 | latNS = N
| longd = 103 | longm = 15 | longs = 04 | longEW = E
| coordinates_region   = TH
| pushpin_map      = Thailand
| pushpin_mapsize    = 220x300 <!--limit height to 300px-->
| pushpin_map_caption  = Location of airport in Thailand
| pushpin_image     = Thailand location map Topographic.png
| pushpin_label     = <span style="color:yellow; font-weight:bold; font-size:larger; text-shadow: black 0.1em 0.1em 0.2em">BFV</span>
| pushpin_label_position = bottom
| pushpin_mark      = Yellow_pog.svg
| pushpin_marksize    = 11
| metric-rwy  = y
| r1-number  = 04/22
| r1-length-m = 2100
| r1-surface  = Asphalt
| footnotes  = Source: [[Aeronautical Information Publication|AIP]] Thailand<ref name="AIP">{{cite web | url = http://www.aisthai.go.th/webais/pdf/AERONAUTICALCHARTS/VTUO.pdf | title = VTUO – BURI RAM | format = [[PDF]] | publisher = [http://www.aisthai.go.th/ AIP Thailand] | accessdate = 20 August 2012}}</ref>
}}

References for examples[កែប្រែ]

 1. Data from The Civil Aviation Office of Poland (Urząd Lotnictwa Cywilnego). (ប៊ុលហ្គារី)
 2. EAD Basic
 3. ទំព័រគំរូ:FAA-airport
 4. Dallas-Fort Worth International Airport, official web site
 5. ទំព័រគំរូ:FAA-airport
 6. Wright-Patterson Air Force Base (official site)
 7. "VTUO – BURI RAM" (PDF) AIP Thailand ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 20 August 2012 External link in |publisher= (ជំនួយ)

Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE).

If it has a URL, use {{URL}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

When giving coordinates, please don't be overly precise.