ទំព័រគំរូ:Start date

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

This template ({{Start date}}) returns a date, or date-time. It also includes the same date (and time) duplicated in a hidden (by CSS) ISO date format, for use in microformats. This hidden date degrades gracefully when CSS is not available.

Syntax[កែប្រែ]

 • {{Start date|year|month|day}}
 • {{Start date|year|month|day|HH|MM|SS|TimeZone}} (MM and SS are optional; TimeZone may be a numerical value, or "Z" for UTC; see examples)

Examples:

 • {{Start date|1993}} returns "1993 (1993)"
 • {{Start date|1993|02}} returns "កុម្ភៈ 1993 (1993-02)"
 • {{Start date|1993|02|24}} returns "កុម្ភៈ 24, 1993 (1993-02-24)"
 • {{Start date|1993|02|24|08|30}} returns "08:30, កុម្ភៈ 24, 1993 (1993-02-24T08:30)"
 • {{Start date|1993|02|24|08|||+01:00}} returns "កុម្ភៈ 24, 1993 (+01:00) (1993-02-24T08+01:00)"
 • {{Start date|1993|02|24|08|||-07:00}} returns "កុម្ភៈ 24, 1993 (-07:00) (1993-02-24T08-07:00)"
  {{Start date|1993|02|24|08|30|23}} returns "08:30:23, កុម្ភៈ 24, 1993 (1993-02-24T08:30:23)"
 • {{Start date|1993|02|24|08|30|23|Z}} returns "08:30:23, កុម្ភៈ 24, 1993 (UTC) (1993-02-24T08:30:23Z)"
 • {{Start date|1993|02|24|08|30|23|+01:00}} returns "08:30:23, កុម្ភៈ 24, 1993 (+01:00) (1993-02-24T08:30:23+01:00)"
 • {{Start date|1993|02|24|08|30|23|-07:00}} returns "08:30:23, កុម្ភៈ 24, 1993 (-07:00) (1993-02-24T08:30:23-07:00)"

An optional parameter, df, can be set to "y" or "yes" (or indeed any value) to display the day before the month. This is primarily used in articles about events in parts of the world where the day precedes the month in a date.

Examples:

 • {{Start date|1993|02|24|df=y}} returns "24 កុម្ភៈ 1993 (1993-02-24)"
 • {{Start date|1993|02|24|08|30|df=yes}} returns "08:30, 24 កុម្ភៈ 1993 (1993-02-24T08:30)"

Note: The template will appear broken when the parameters are left blank (as seen hereinbefore).

Use in microformats[កែប្រែ]

This template also returns the date, hidden by CSS, in the ISO 8601 format needed by one or more of the following microformats:

usually, but not always, within infobox or similar templates, or tables.

Its use in hCard is for organisations, venues and similar; use {{Birth date}} or {{Birth date and age}} for people.

Similarly, {{End date}} returns the date as hCalendar's (class="dtend").

See the microformats project for further details.

Limitation[កែប្រែ]

ទំ.គំរូនេះគ្មានការទុកបម្រុងដើម្បីស្រាយជាមួយប្រតិទិនមិនមែនជាក្រេកូរី។ ទៀតសោត ISO 8601 ទាមទារឲ្យមានការព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមព័ត៌មានផ្លាស់ប្ដូរគ្នាមុននឹងការប្រើឆ្នាំក្រៅខ្ទង់ចន្លោះ ស.ស 1583–9999 ។ ដូចនេះការប្រើប្រាស់ទំ.គំរូនេះសម្រាប់ប្រតិទិនមិនមែនជាក្រេកូរី ឬកាលបរិ.ក្រៅខ្ទង់នោះតាំងបង្កើតជាអំំណះអំណាង "មិនពិត" នៃការអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋាន ISO 8601 ។

អ្នកកែប្រែជួបប្រទះនឹងប.បម្រាស់នេះគួរប្ដូរកាលបរិ.ទៅជាពាក្យពេជន៍លាត គ្មានទំ.គំរូ ឬបើមិនមានទំនុកចិត្តក្នុងការធ្វើដូច្នេះ លើកឡើងនូវវិបាកនៅលើទំ.សន្ទនារបស់ទំ.គំរូនេះ។

See the microformats project for further details.

See also[កែប្រែ]