ទំព័រគំរូ:Infobox broadcasting network

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
{{{name}}}
ប្រភេទ {{{type}}}
ត្រា {{{branding}}}
ប្រទេស {{{country}}}
First air date {{{airdate}}}
អាចរកបាននៅឯណា {{{available}}}
បង្កើតដោយ

{{{founded}}}

by {{{founder}}}
បាវចនា {{{motto}}}
ពាក្យស្លោក {{{slogan}}}
Market share {{{market_share}}}
Endowment {{{endowment}}}
Revenue {{{revenue}}}
Net income {{{net_income}}}
Licence area {{{licence_area}}}
Headquarters {{{headquarters}}}
Broadcast area {{{broadcast_area}}}
Area {{{area}}}
ERP {{{erp}}}
Owner {{{owner}}}
Parent {{{parent}}}
បុគ្គលសំខាន់ {{{key_people}}}
Established {{{established}}}
Test card {{{test_card}}}
Test of transmission {{{test_of_transmission}}}
កាលបរិច្ជេទចាប់ផ្ដើម {{{launch_date}}}
Dissolved {{{dissolved}}}
ឈ្មោះមុន {{{former_names}}}
Digital channel {{{digital}}}
Virtual channel {{{virtual channel}}}
Analogue channel {{{analog}}}
Analog channel {{{Analog channel}}}
Picture format {{{}}}
{{{servicename1}}} {{{service1}}}
{{{servicename2}}} {{{service2}}}
{{{servicename3}}} {{{service3}}}
{{{servicename4}}} {{{service4}}}
{{{servicename5}}} {{{service5}}}
{{{servicename6}}} {{{service6}}}
{{{servicename7}}} {{{service7}}}
Callsigns {{{callsigns}}}
Callsign meaning {{{callsign_meaning}}}
Former callsigns {{{former_callsigns}}}
Former affiliations {{{former_affiliations}}}
គេហទំព័រ {{{website}}}
Group
Notes
{{{footnotes}}}
Language {{{language}}}
Replaced by {{{replaced_by}}}
Template documentation[create]