ទំព័រគំរូ:Infobox education in country

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
វិស័យអប់រំនៅCountry
Educational oversight
ព័ត៌មានទូទៅ
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

The purpose of this template is to provide a quick at a glance demographics table on education pages for different countries.

Empty syntax[កែប្រែ]

{{Infobox education in country
|country name     = 
|agency image     = 
|agency        = 
|leader titles     = 
|leader names     = 
|budget        = 
|funding per student  =
|budget year      = 
|primary languages   = 
|system type      = 
|established events  = 
|established dates   = 
|literacy year     = 
|literacy total    = 
|literacy men     = 
|literacy women    = 
|enroll total     = 
|enroll primary    = 
|enroll secondary   = 
|enroll post-secondary = 
|enrollment year    = 
|attain secondary   = 
|attain post-secondary = 
|attainment year    =
|footnotes       = 
}}

Usage[កែប្រែ]

 • country name - the name of the country in the article title
 • agency - the name of the educational oversight agency (i.e., Ministry of Education, etc.)
 • agency image - logo, seal, etc. of the oversight agency or other appropriate image, must use image wikimarkup (i.e., [[File:agencyimagename.png|120px]]
 • leader titles - titles of education agency directors (i.e., Minister of Education or Deputy Minister of Education)
 • leader names - names of the directors of the education agency
 • budget - budget for education, or education agency
 • funding per student - education spending per student
 • budget year - year of budget quoted
 • primary languages - what language(s) is/are schools taught in
 • system type - some countries have a federal (where provinces control education) or a nationalized system (obviously variations exist)
 • established events - establishment of educational system, any event important to the educational system
 • established dates - dates of events
 • literacy year - year of literacy estimate; formerly rank of literacy, currently unavailable on Wikipedia
 • literacy total - total population literacy rate
 • literacy men - total male population literacy rate
 • literacy women - total female population literacy rate
 • enroll total - total number of students enrolled
 • enroll primary - number of primary students enrolled
 • enroll secondary - number of secondary students enrolled
 • enroll post-secondary - number of students enrolled at the college or graduate levels (sometimes known as tertiary education)
 • enrollment date - Year of enrollment data.
 • attain secondary - percent of population who have graduated from secondary school (or high school)
 • attain post-secondary - percent of population who have graduated from post-secondary school (college, university, graduate, etc.)
 • attainment year - Year of attainment data.