ទំព័រគំរូ:Infobox medical condition/doc

ពីវិគីភីឌា

ទំព័រគំរូ:Uses Wikidata

The {{Infobox medical condition}} template may be used for any medical condition. Its use is not limited strictly to diseases. Please consider adding the {{Medical resources}} navbox template at the same time.

Per the outcome of a 2013 Arbitration Committee on using infoboxes; consensus should be established on the article's talk page before adding this (or any other) infobox.

Usage[កែប្រែ]

The template is a summary about the condition itself. Don't worry about trying to fill in all the fields—even if you can only get one or two, that can still be useful. Items are provided as a list with a typically maximum of six.

While editing a condition, copy and paste the following text at the top of the page:

{{{name}}}
ឈ្មោះផ្សេងៗ{{{synonyms}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1.36|thumbtime={{{image_thumbtime}}}]]
{{{caption}}}
ការបញ្ចេញសំឡេង
 • {{{pronounce}}}
 • {{{pronounce 2}}}
ឯកទេសភាព{{{Specialty}}}
រោគសញ្ញា{{{symptoms}}}
ដង្ហកធ្វើទុក្ខ{{{complications}}}
អាយុ​ចេញ​រោគសញ្ញា{{{onset}}}
រយៈពេល{{{duration}}}
ប្រភេទ{{{types}}}
ហេតុបង្ក{{{causes}}}
កត្តាហានិភ័យ{{{risks}}}
វិធីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ{{{diagnosis}}}
រោគវិនិច្ឆ័យ​វិសមភាព{{{differential}}}
ការ​បង្ការ{{{prevention}}}
ការព្យាបាល{{{treatment}}}
ថ្នាំព្យាបាល{{{medication}}}
ព្យាករណ៍{{{prognosis}}}
ភាពញឹកញាប់{{{frequency}}}
មរណភាព{{{deaths}}}
{{Infobox medical condition
 |name      = 
 |synonyms    = <!-- or |synonym= -->
 |image      = 
 |image_size   = 
 |alt       = 
 |image_thumbtime = 
 |caption     = 
 |width      = 
 |image2     = 
 |image_size2   = 
 |alt2      = 
 |image_thumbtime2 =
 |caption2    = 
 |width2     = 
 |pronounce    = 
 |pronounce 2   = 
 |specialty    = <!-- from Wikidata; can be overwritten -->
 |symptoms    = 
 |complications  = 
 |onset      = 
 |duration    = 
 |types      = 
 |causes     = <!-- or |cause= -->
 |risks      = <!-- or |risk= -->
 |diagnosis    = 
 |differential  = 
 |prevention   = 
 |treatment    = <!-- or |management= -->
 |medication   = 
 |prognosis    = 
 |frequency    = <!-- also |incidence= or |prevalence= -->
 |deaths     = 
}}

The |treatment= parameter may be replaced by |management=. This will change the label to "Management".

The |onset_always= parameter may be set, as |onset_always=y, to display "Onset" instead of "Usual onset". This makes sense for most genetic conditions, or conditions guaranteed to always happen at a certain time.

The |frequency= parameter may be replaced by |incidence= or |prevalence=. This will change the label to "Incidence" or "Prevalence" respectively.

Tracking categories[កែប្រែ]

TemplateData[កែប្រែ]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Infobox medical condition

Infobox for medical conditions

Template parameters

This template has custom formatting.

ParameterDescriptionTypeStatus
namename

Name of disease or medical condition (should be the same as the title of the article)

Example
Posttraumatic stress disorder
Stringrequired
synonymsynonym synonyms

Common terms for the illness or condition.

Example
Upper respiratory tract infection – "common cold", "bug", "snuffles"
Stringoptional
imageimage

Image file (just the filename without File: or |thumb, etc.)

Example
USMC-120503-M-9426J-001.jpg
Filesuggested
altalt

Brief description of image for individuals who cannot see the image.

Example
Painting by Monet of water lillies
Stringsuggested
captioncaption

Caption for the image.

Example
Claude Monet, The Water Lilies – Setting Sun, 1920–1926, Musée de l'Orangerie
Stringsuggested
image_sizeimage_size width

Size of image. (See MOS:IMAGE for help.)

Example
250px
Stringoptional
image_thumbtimeimage_thumbtime

Specifies time (seconds) of video to draw thumbnail image from

Example
4
Numberoptional
image2image2

Image file (just the filename without File: or |thumb, etc.)

Example
USMC-120503-M-9426J-001.jpg
Filesuggested
alt2alt2

Brief description of image for individuals who cannot see the image.

Example
Painting by Monet of water lillies
Stringsuggested
caption2caption2

Caption for the image.

Example
Claude Monet, The Water Lilies – Setting Sun, 1920–1926, Musée de l'Orangerie
Stringsuggested
image_size2image_size2 width

Size of image. (See MOS:IMAGE for help.)

Example
250px
Stringoptional
image_thumbtime2image_thumbtime2

Specifies time (seconds) of video to draw thumbnail image from

Example
4
Numberoptional
pronouncepronounce pronunciation pronounce comment pronounce ref

no description

Unknownoptional
specialtyspecialty fetchwikidata onlysourced field speciality

Main health specialties involved with diagnosis and treatment of the disorder.

Example
Psychiatry, clinical psychology
Stringoptional
symptomssymptoms

Brief description of most common symptoms (or symptom clusters)

Example
Disturbing thoughts, feelings, or dreams related to the event; mental or physical distress to trauma-related cues; efforts to avoid trauma-related situations; increased fight-or-flight response
Stringoptional
onsetonset

Typical or average age of onset (if known)

Example
Schizophrenia – Early adulthood
Stringoptional
onset_alwaysonset_always

Any string, e.g. `y`, will force display of heading “Onset” instead of “Usual onset”

Example
y
Stringoptional
durationduration

Average or median duration of illness or range (if known)

Example
Upper respiratory tract infection – 7 to 14 days
Stringoptional
causescauses cause

Cause of the disease (if known). Try to separate from risk factors, although some overlap is common.

Example
Diabetes (Type 2) – Family history; obesity; sedentary lifestyle; age over 45
Stringoptional
risksrisks risk

Risk factors

Example
Heart disease – Smoking; high blood pressure; high cholesterol; obesity; family history (genetics)
Stringoptional
diagnosisdiagnosis

How is the illness usually diagnosed? For example: Based on symptoms, medical imagine, genetic testing, blood tests, etc.

Stringoptional
differentialdifferential differential diagnosis diff

Differential diagnosis (what other disease or conditions should be evaluated before concluding patient has the illness).

Example
Crohn's disease – Gastritis, gallstones, peptic ulcer, abdominal aortic aneurysm, constipation, irritable bowel syndrome, ulcerative colitis
Stringoptional
preventionprevention

no description

Unknownoptional
treatmenttreatment management

Common treatments. May be replaced by 'management' as appropriate.

Stringsuggested
medicationmedication

no description

Unknownoptional
prognosisprognosis

no description

Unknownoptional
frequencyfrequency incidence prevalence

Incidence (rate of newly diagnosed cases of the disease during a specified period of time, e.g., one month or one year); Period prevalence (the actual number people with the disease during a specified period of time); Lifetime prevalence (the proportion of people who have had the disorder at some time in their life); Lifetime morbid risk (the proportion of people who will eventually develop the disorder at some time in their life whether or not they have a lifetime history at the time of assessment).

Example
PTSD – 8.7% (lifetime risk); 3.5% (12-month risk, US)
Stringoptional
deathsdeaths

Number of deaths per unit of time. Specify the unit of time, such as per year.

Stringoptional
pronounce 2pronounce 2

no description

Unknownoptional
complicationscomplications

no description

Unknownoptional
typestypes

no description

Unknownoptional
QIDQID

no description

Unknownoptional