ទំព័រគំរូ:Infobox polygon

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
[[Expression error: Unrecognized punctuation character "{".-gon|←Expression error: Unrecognized punctuation character "{".]] {{{edges}}} [[Expression error: Unrecognized punctuation character "{".-gon|Expression error: Unrecognized punctuation character "{".→]]
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]
Square
Square (geometry).svg
Caption for squares
Edges and vertices 4
Schläfli symbol {4}
Coxeter diagram ទំព័រគំរូ:CDD
Symmetry group Dih4 [4], *44
Rotation group C4, [4]+, 44
Area t2
Internal angle (degrees) 90°
Properties convex
←3 4 5→

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox polygon
| name    = 
| image   = 
| caption  =
| type    = ''general type of this shape''
| euler   =
| edges   =
| schläfli  = ''for regular polygon''
| wythoff  = ''for regular polygon''
| coxeter  = ''for regular polygon''
| symmetry  =
| area    = ''some simple formula(e)''
| angle   = ''an internal angle in case of regular polygon''
| dual    = ''dual polygon of this shape''
| properties =
}}

Example[កែប្រែ]

{{Infobox polygon
| name    = Square
| image    = Square (geometry).svg
| caption   = Caption for squares
| edges    = 4
| schläfli  = {4}
| coxeter   = {{CDD|node_1|4|node}}
| symmetry  = [[Dihedral group|Dih<sub>4</sub>]] [4], *44
| rotsymmetry = [[Cyclic group|C<sub>4</sub>]], [4]<sup>+</sup>, 44
| area    = t<sup>2</sup>
| angle    = 90°
| properties = [[Convex polygon|convex]]
| circumference = π r • 2 (where ''r'' = radius) or π d (where ''d'' = diameter) 
}}

See also[កែប្រែ]