ទំព័រគំរូ:JPN

Permanently protected template
ពីវិគីភីឌា

 ជប៉ុន

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ពិពណ៌នា

{{JPN}}

ផ្ដល់នូវរូបទង់មួយ និងតំណវិគីទៅកាន់ ជប៉ុន។ ទំ.គំរូនេះគឺសមមូលទៅនឹង {{flag|Japan}} តែមានឈ្មោះតាមកូដប្រទេសជាអក្សរស្តង់ដាបីតួ ISO 3166-1 alpha-3 កូដ IOC និងកូដ FIFA សម្រាប់Japan ជាការងាយស្រួលកែសម្រួលបែបខ្លីៗ។