ទំព័រគំរូ:Key press/core

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{{1}}}

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

This is the {{key press/core}} sub-template.

Do not use this template directly, use {{key press}} instead.

This template is called from {{key press}}. It holds the code that otherwise would be repeated several times in {{key press}}, thus simplifying the code.

For more documentation see {{key press}}.