ទំព័រគំរូ:LAO

ពីវិគីភីឌា

 ឡាវ

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ពិពណ៌នា

{{LAO}}

ផ្ដល់នូវរូបទង់មួយ និងតំណវិគីទៅកាន់ ឡាវ។ ទំ.គំរូនេះគឺសមមូលទៅនឹង {{flag|Laos}} តែមានឈ្មោះតាមកូដប្រទេសជាអក្សរស្តង់ដាបីតួ ISO 3166-1 alpha-3 កូដ IOC និងកូដ FIFA សម្រាប់Laos ជាការងាយស្រួលកែសម្រួលបែបខ្លីៗ។