ទំព័រគំរូ:Largest cities

ពីវិគីភីឌា
 
 
ទីក្រុង ឬទីប្រជុំជនធំបំផុតនៅក្នុង{{{country}}}
ប្រភព?
ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ប្រជ.
1 [[{{{city_1}}}]] {{{pop_1}}}
2 [[{{{city_2}}}]] {{{pop_2}}}
3 [[{{{city_3}}}]] {{{pop_3}}}
4 [[{{{city_4}}}]] {{{pop_4}}}
5 [[{{{city_5}}}]] {{{pop_5}}}
6 [[{{{city_6}}}]] {{{pop_6}}}
7 [[{{{city_7}}}]] {{{pop_7}}}
8 [[{{{city_8}}}]] {{{pop_8}}}
9 [[{{{city_9}}}]] {{{pop_9}}}
10 [[{{{city_10}}}]] {{{pop_10}}}
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

A template meant to facilitate the creation of a "Largest cities in country X" template. It accommodates either 10 or 20 entries, plus 4 pictures representing the 4 largest cities.

Usage[កែប្រែ]

{{Largest cities
| name    = <!-- name of the template, e.g. Largest cities of Chile -->
| class    = <!-- can be changed to "nav" to alter the template's colour scheme -->
| country   = <!-- the name of the country, e.g. Chile -->
| stat_ref  = <!-- source of the pop. figures, e.g. Instituto Nacional de Estadisticas de Chile or use {{URL| }} -->
| list_by_pop = <!-- link to the list of cities in the given country, if possible sorted by population -->
| div_name  = <!-- the name of the main administrative subdivision, e.g. Province, State, Region... -->
| div_link  = <!-- the template will automatically create a link for "div_name of country" (e.g. Provinces of Chile), if this doesn't work you can use this field -->

| city_1   = <!-- a link to the article about the largest city -->
| div_1    = <!-- link to the administrative subdivision where said city is located -->
| pop_1    = <!-- population, do include the commas to separate the thousands -->
| img_1    = <!-- a picture showing an overview of the city -->

| city_2 = | div_2 = | pop_2 = | img_2 =
| city_3 = | div_3 = | pop_3 = | img_3 = 
| city_4 = | div_4 = | pop_4 = | img_4 =
| city_5 = | div_5 = | pop_5 = 
| city_6 = | div_6 = | pop_6 = 
| city_7 = | div_7 = | pop_7 = 
| city_8 = | div_8 = | pop_8 = 
| city_9 = | div_9 = | pop_9 = 
| city_10 = | div_10 = | pop_10 =
| city_11 = | div_11 = | pop_11 =
| city_12 = | div_12 = | pop_12 = 
| city_13 = | div_13 = | pop_13 = 
| city_14 = | div_14 = | pop_14 = 
| city_15 = | div_15 = | pop_15 = 
| city_16 = | div_16 = | pop_16 = 
| city_17 = | div_17 = | pop_17 = 
| city_18 = | div_18 = | pop_18 = 
| city_19 = | div_19 = | pop_19 = 
| city_20 = | div_20 = | pop_20 = 
}}

Test[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Largest cities/testcases