ទំព័រគំរូ:Location map USA2

ពីវិគីភីឌា
ផែនទីទីតាំងនៃUSA
name USA
x 50.0 + 124.03149777329222 * ((1.9694462586094064-({{{2}}}* pi / 180)) * sin(0.6010514667026994 * ({{{3}}} + 96) * pi / 180))
y 50.0 + 1.6155950752393982 * 124.03149777329222 * 0.02613325650382181 - 1.6155950752393982 * 124.03149777329222 * (1.3236744353715044 - (1.9694462586094064 - ({{{2}}} * pi / 180)) * cos(0.6010514667026994 * ({{{3}}} + 96) * pi / 180))
image Usa_edcp_location map.svg
Location map USA2
image1 Usa_edcp_relief_location_map.png
Location map USA2

See also[កែប្រែ]