ទំព័រគំរូ:Main other

ពីវិគីភីឌា


ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

នេះជាមេតាទំព័រគំរូ {{main other}} ។

បម្រើបម្រាស់មូលដ្ឋាន[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូនេះជាធម្មតាប្រើនូវថាវរូបពីរដូចនេះ៖

{{main other | Article text | Other pages text }}

ប្រសិនទំព័រគំរូនៅលើទំព័រលំហចម្បងនៃអត្ថបទ វានឹងត្រឡប់មកបែបនេះ៖

Article text

ប្រសិនទំព័រគំរូនៅលើទំព័រឯទៀត វានឹងត្រឡប់បែបនេះ៖

Other pages text

ករណីប្រើប្រាស់ជាធម្មតាអាចធ្វើបានដើម្បីអោយទំព័រគំរូនៅពេលលើអត្ថបទត្រឹមតែបន្ថែមចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយ។ ដូច្នេះការមិនបន្ថែមទំព័រឯទៀតគឺបង្ហាញត្រឹមតែទំព័រគំរូ។ គឺដូចនេះ៖

{{main other | [[Category:Some article maintenance category]] }}

ឬដើម្បីព្រមាននូវទំព័រគំរូដែលពុំគួរប្រើលើទំព័រឯទៀត៖

{{main other | | This template should only be used in articles. }}

សម្គាល់ក្នុងករណីដំបូងនៅលើថាវរូប"ដទៃ"មិនត្រូវបានប្រើ ហើយក្នុងឧទាហរណ៍ទីពីរ ថាវរូប"ចម្បង"ត្រូវបានទុកអោយនៅទទេ។

មើលផងដែរ[កែប្រែ]