ទំព័រគំរូ:NCL

ពីវិគីភីឌា

 នូវែលកាឡេដូនី

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ពិពណ៌នា

{{NCL}}

ផ្ដល់នូវរូបទង់មួយ និងតំណវិគីទៅកាន់ នូវែលកាឡេដូនី។ ទំ.គំរូនេះគឺសមមូលទៅនឹង {{flag|New Caledonia}} តែមានឈ្មោះតាមកូដប្រទេសជាអក្សរស្តង់ដាបីតួ ISO 3166-1 alpha-3 និងកូដ FIFA សម្រាប់New Caledonia ជាការងាយស្រួលកែសម្រួលបែបខ្លីៗ។