ទំព័រគំរូ:Navbox/testcases

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

These all use the {{sandbox version}} of the {{Navbox}} (and subsequently {{Navbar}}) code; please ensure that all of them look correct here before saving sandbox tests to the live template.

Basic tests[កែប្រែ]

Subgroup tests[កែប្រែ]

Container tests[កែប្រែ]

Style tests[កែប្រែ]

Group width tests[កែប្រែ]

Using new groupwidth parameter[កែប្រែ]

Navbar and state tests[កែប្រែ]

Titlegroup tests[កែប្រែ]


Missing parameter tests[កែប្រែ]

Row striping tests[កែប្រែ]


Additional tests[កែប្រែ]

  1. Test margin with references
  2. Second reference
  3. Third reference

Using Navbox with columns / Navbox with collapsible groups[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Navbox with columns/sandbox ទំព័រគំរូ:Navbox with columns/sandbox ទំព័រគំរូ:Navbox with columns/sandbox ទំព័រគំរូ:Navbox with columns/sandbox ទំព័រគំរូ:Navbox with collapsible groups/sandbox ទំព័រគំរូ:Navbox with collapsible groups/sandbox

Span hack[កែប្រែ]

Horizontal/plain lists[កែប្រែ]

Gradient[កែប្រែ]

Border-radius[កែប្រែ]