ទំព័រគំរូ:Official blog

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

The purpose of this template is to provide a standard format for labeling links to "official" blogs. The only required parameter is the URL. One other parameter is also available:

  • name= is used to reformat the title if "official blog" is not suitable.

Some URLs that contain special characters, such as & or =, will break the template. The solution is to prepend the URL with 1=

Code Result
{{Official blog|1=blog.example.org}} ប្លក់ផ្លូវការ
{{Official blog|1=example.org/blog/}} ប្លក់ផ្លូវការ
{{Official blog|1=http://blog.example.org/}} ប្លក់ផ្លូវការ
{{Official blog|1=https://www.example.org/blog/}} ប្លក់ផ្លូវការ
{{Official blog|1=http://www.example.org/blog?action=view}} ប្លក់ផ្លូវការ
{{Official blog|1=http://blog.example.org|name=Official example blog}} Official example blog

See also[កែប្រែ]